Chłoniak Hodgkina (C81)

Choroba Hodgkina jest stosunkowo rzadkim schorzeniem onkologicznym. Szacuje się, że na świecie rocznie notuje się około 70000 zachorowań. Chłoniak Hodgkina występuje z częstością około 1/105 w większości populacji świata. Wyjątkiem są kraje leżące u wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego i w Azji Mniejszej (ponad 3/105). Drugim obszarem podwyższonego ryzyka zachorowania są rozwinięte kraje Europy Zachodniej, szczególnie skandynawskie oraz Ameryka Północna, gdzie zachorowalność wynosi 2.5/105. Choroba Hodgkina występuje nieco częściej wśród mężczyzn - w zależności od regionu wskaźnik mężczyźni/kobiety wynosi 1.5-2.

Zachorowalność

Udział chłoniaka Hodgkina w zachorowaniach na nowotwory w Polsce wynosi 0,5% (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na chłoniaka Hodgkina w Polsce w 2010 roku

C81_Rys1_zach

W 2010 roku zanotowano ponad 700 zachorowań na to schorzenie (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na chłoniaka Hodgkina w Polsce w latach 1980-2010

C81_Tab1_zach

Większość zachorowań chłoniaka Hodgkina występuje u osób między 15 a 40 rokiem życia (50% u mężczyzn i  około 65% u kobiet).  Choroba Hodgkina charakteryzuje się bimodalnym przebiegiem krzywej zależności częstości występowania od wieku z pierwszym szczytem zachorowań około 25-30 roku życia i drugim około 70 roku życia (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na chłoniaka Hodgkina w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C81_Rys2_zach

 Zachorowalność na chłoniaka Hodgkina mierzona współczynnikiem standaryzowanym zwiększała się  wśród mężczyzn do połowy lat 90 XX wieku (2,6/105), po czym tendencja ta odwróciła się (1,8/105 w 2010 roku). Wśród kobiet wzrost zachorowalności obserwowano do połowy pierwszej dekady XXI wieku ( rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na chłoniaka Hodgkina w Polsce w latach 1980-2010

C81_Rys3_zach

Zachorowalność na chorobę Hodgkina wykazuje odmienne tendencje wśród osób młodych i starszych: u obu płci widoczna jest stabilizacja zachorowalności u dzieci (0-19 lat) i młodych dorosłych  mężczyzn (20-44 lat) (rys. 4, 5).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na chłoniaka Hodgkina w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C81_Rys4_zach

U młodych dorosłych kobiet widoczny jest wzrost zachorowalności: 2,2/105 w 1980 roku wobec  3,9/105 w 2010 roku (rys. 5). U osób w średnim wieku (45-64 lat) i najstarszych (powyżej 65 lat) zarówno u mężczyzn (rys. 4), jak i u kobiet (rys. 5) w latach 90 ubiegłego wieku rozpoczął się spadek zachorowalności.

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na chłoniaka Hodgkina w Polsce

C81_Rys5_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano chłoniaka Hodgkina w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 87,3% u mężczyzn i 90,5% u kobiet. W latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych uległ nieznacznej poprawie: wśród mężczyzn do 89,2%, wśród kobiet do 91,5% (rys. 6). zdiagnozowanych.

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na chłoniaka Hodgkina w Polsce

C81_Rys6_zach

Wskaźniki 5-letnich przeżyć wśród pacjentów z chorobą Hodgkina w ciągu pierwszej dekady XXI znacząco poprawiły się: u mężczyzn z 71,5% do 77,8%, natomiast u kobiet z 77,6% do 82,7% (rys. 7).

Rysunek 5. Porównanie zachorowalności na chłoniaka Hodgkina w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

C81_Rys7_zach

 

Polska na tle Europy

W 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na chłoniaka Hodgkina była u niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku): o około 40% u mężczyzn i prawie 20% u kobiet.  

Umieralność

Chłoniaka Hodgkina stanowi u obu płci około 0,2% zgonów (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na chłoniaka Hodgkina w Polsce w 2010 roku

C81_Rys1_zg

W 2010 roku stwierdzono w Polsce 189 przypadków zgonu z powodu tego schorzenia (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na chłoniaka Hodgkina w Polsce w latach 1965-2010

C81_Tab1_zg

Począwszy od 20 roku życia liczba zgonów w poszczególnych grupach wiekowych pozostaje na podobnym poziomie (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na chłoniaka Hodgkina w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C81_Rys2_zg

Umieralność utrzymuje się na stałym poziomie między 20 a 60 rokiem życia, po czym w kolejnych dekadach życia zwiększa się (rys. 2). Współczynniki umieralności są nieco wyższe u mężczyzn.

W polskiej populacji od połowy lat 90. ubiegłego wieku nastąpiło przyspieszenie obserwowanej już wcześniej spadkowej tendencji umieralności (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na chłoniaka Hodgkina w Polsce w latach 1965-2010

C81_Rys3_zg

W populacji mężczyzn w grupie 20-44 lata spadek umieralności utrzymuje się od lat 60 XX wieku. Wśród mężczyzn w średnim wieku (45-64  lat) i starszych (po 65 roku życia)  po okresie stabilizacji spadek umieralności rozpoczął się w ostatniej dekadzie XX wieku (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na chłoniaka Hodgkina w Polsce w latach 1965-2010 w wybranych grupach wieku

C81_Rys4_zg

Podobne zjawisko widoczne jest wśród kobiet: długotrwały spadek umieralności wśród młodych dorosłych kobiet i wyraźnie zaznaczone zmniejszanie się umieralności po okresie stabilizacji współczynników wśród kobiet w średnim i starszym wieku (rys. 4).

 

Polska na tle Europy

Umieralność z powodu choroby Hodgkina jest w Polsce  wyższa niż średnia dla Unii Europejskiej u mężczyzn (0,5/105 wobec 0,4/105), natomiast w populacji kobiet nieco wyższą wartość wykazywał średni współczynnik dla krajów Unii Europejskiej (rys. 6). 

Rysunek 6. Porównanie umieralności na chłoniaka Hodgkina w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

C81_Rys5_zg