Dane i metodologia

Dane

Przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce są gromadzone w Krajowym Rejestrze Nowotworów na podstawie kart zgłoszenia nowotworów złośliwych (druk MZ/N-1a). Krajowy Rejestr Nowotworów obejmuje populację całej Polski.

Dane dotyczące zgonów z powodu nowotworów złośliwych pochodzą ze świadectw zgonów gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.

 W Polsce obowiązuje X Rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (Dz.Urz. MZiOS 1996 nr 13 poz. 35). Wszystkie podmioty prowadzące badania statystyczne w ramach programu badań statystyki publicznej zobowiązane są do stosowania tej klasyfikacji (CSIOZ 2012).

 

Metody statystyczne

            Bezwzględna liczba przypadków zachorowań lub zgonów z powodu nowotworów występujących w danej populacji w określonym przedziale czasu (tu w 2010 roku) zależy zarówno od wielkości tej populacji, jak i jej struktury wieku.

            Odsetek jest ilorazem bezwzględnej liczby zarejestrowanych zdarzeń (zachorowań lub zgonów) występujących w poszczególnych nowotworowych jednostkach chorobowych i całkowitej liczby zdarzeń (odpowiednio zachorowań lub zgonów) przedstawionym w procentach.

            Współczynnik „surowy” zachorowalności (umieralności) określa liczbę zachorowań (zgonów) na 100000 badanej populacji.

            Cząstkowy współczynnik zachorowalności (umieralności) określa częstość występowania danego schorzenia w określonej grupie wieku (także wyrażony na 100000 populacji w danej grupie wieku).

            Standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności (umieralności) określa, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard. Jako populację standardową można wybrać standardową populację świata lub Europy.             

Skumulowane ryzyko zachorowania (zgonu) (CUM) w określonym przedziale wieku  określa szansę zachorowania/zgonu z powodu choroby nowotworowej w określonym wieku. Skumulowane ryzyko nie daje oceny ryzyka rozwoju nowotworu w ciągu całego życia. Miary tej używa się jednak jako przybliżenia życiowego ryzyka zachorowania (zgonu) przyjmując za górną granicę wiek bliski wartości  przeciętnego  trwania życia w danej populacji.

Mapy

Podział na klasy w prezentowanych mapach jest podziałem naturalnym (maksymalizacja różnic pomiędzy grupami i minimalizacja wewnątrz grup).