Zgłoszenie nowotworu

Instrukcja dla Lekarza
Ważne informacjeW wyniku uchylenia ust.5 w art.32a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 759) nie został zniesiony obowiązek zgłaszania Karty Zgłoszenia...
KZNZ (instrukcje)
Zakres przetwarzanych danych i identyfikatorów zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, obejmujące:dane osobowe dotyczące usługobiorcy:imię (imiona),nazwisko,numer PESEL, a w przypadku osób, które...