KZNZ (instrukcje)

Zakres przetwarzanych danych i identyfikatorów zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, obejmujące:

 1. dane osobowe dotyczące usługobiorcy:
  1. imię (imiona),
  2. nazwisko,
  3. numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  4. płeć,
  5. obywatelstwo,
  6. datę urodzenia,
  7. adres miejsca zamieszkania, obejmujący wskazanie województwa, powiatu, gminy, miejscowości oraz ulicy,
  8. wykształcenie,
  9. datę zgonu;
 2. jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy:
  1. datę rozpoznania nowotworu,
  2. datę przyjęcia i wypisu z podmiotu leczniczego (ambulatorium, szpital),
  3. miejsce zgonu (szpital, dom, inne),
  4. przyczynę zgonu (nowotwór, inne) oraz kod przyczyny zgonu ICD-10 (wyjściowa, wtórna, bezpośrednia),
  5. rozpoznanie kliniczne ICD-10 oraz opis i lokalizację nowotworu,
  6. rozpoznanie histopatologiczne (nie pobrano materiału do badania; pobrano wycinek – badanie w toku; wynik negatywny – nie potwierdzono nowotworu; wynik pozytywny – potwierdzono nowotwór),
  7. typ histologiczny – opis,
  8. datę wyniku histopatologicznego,
  9. kod histopatologiczny,
  10. rodzaj nowotworu (pojedynczy, mnogi, przerzut),
  11. miejsce przerzutu,
  12. datę rozpoznania przerzutu,
  13. informację o stronie ciała (prawa, lewa, obie strony),
  14. kod zaawansowania TNM (7 rewizja),
  15. informacje o innych klasyfikacjach zaawansowania (w szczególności FIGO, Clark/Breslow, Astler-Coller, Ann Arbor, Gleason),
  16. informacje o stopniu (stopień 0, I, IA, IB, IC, II, IIA, IIB, IIC, III, IIIA, IIIB, IIIC, IV, IVA, IVB, IVC) i stadium zaawansowania nowotworu (in situ, miejscowe, regionalne, uogólnione),
  17. informacje o innych podstawach rozpoznania (cytologia, markery nowotworowe, endoskopia, radiologia, inne badania obrazowe, operacja wywiadowcza, badanie kliniczne, sekcja, akt zgonu, skryning, tura skryningu),
  18. informacje o rodzaju leczenia (radykalne, paliatywne, objawowe, skierowany na leczenie) bądź o braku zgody na leczenie,
  19. informacje o leczeniu skojarzonym, w tym o dacie jego rozpoczęcia (radioterapia plus chemioterapia, chirurgia plus chemioterapia, radioterapia plus chemioterapia plus chirurgia, radioterapia plus chirurgia, chirurgia plus chemioterapia plus radioterapia plus hormonoterapia) i nieskojarzonym, w tym o dacie jego rozpoczęcia (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia, immunoterapia, terapia celowana, przeszczep, inne),
  20. w przypadku raka piersi (C50, D05) informacje o mastektomii lub leczeniu oszczędzającym;
 3. identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy;
 4. identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy;
 5. identyfikator pracownika medycznego wprowadzającego dane do rejestru, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy.

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Instrukcja wypełniania