Nowotwory jelita cienkiego (C17)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe jelita cienkiego stanowią około 0,2% zachorowań u mężczyzn i  kobiet (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w 2010 roku

C17_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita cienkiego wynosiła w 2010 roku około 240, po około 120 u każdej płci (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w latach 1990-2010

C17_Tab1_zach

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe  jelita cienkiego występuje między piątą a siódmą dekadą życia. Ryzyko zachorowania na nowotwór wzrasta wraz z wiekiem osiągając szczyt u mężczyzn w ósmej  dekadzie życia (około 3,5/105); u kobiet począwszy od ósmej dekady życia utrzymuje się na podobnym poziomie (około 1,5/105) (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C17_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory złośliwe jelita cienkiego u obu płci w ostatnich dwóch dekadach utrzymywała się na stałym poziomie (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w latach 1990-2010

C17_Rys3_zach

Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe jelita cienkiego u obu płci w grupach wiekowych powielają trendy obserwowane dla populacji generalnej – oscylację współczynników wynikającą z małych liczebności zachorowań wokół stałego niskiego poziomu  (rys. 4). 

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C17_Rys4_zach

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory jelita cienkiego w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 53,4% u mężczyzn i 60,3% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 65,3%, wśród kobiet 62,7% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory jelita cienkiego w Polsce

C17_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami jelita cienkiego w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: u mężczyzn z 28,6% do 45,1%, natomiast u kobiet z 35,0% do 49,3% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory jelita cienkiego w Polsce

C17_Rys6_zach

Polska na tle Europy

W 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na nowotwory jelita cienkiego była u mężczyzn 1,8 razy wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku), natomiast wśród kobiet w Polsce nowotwory jelita cienkiego były 2 razy częstsze.

Umieralność

Nowotwory złośliwe jelita cienkiego stanowią u mężczyzn około 0,1% zgonów, u kobiet 0,2% zgonów nowotworowych (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w 2010 roku

C17_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych jelita cienkiego wynosiła w 2010 roku około 140, z czego 64 u mężczyzn i 75 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w latach 1990-2010

C17_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych jelita cienkiego występuje po 50 roku życia. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy  od szóstej dekady życia (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C17_Rys2_zg

Wśród mężczyzn umieralność z powodu nowotworów złośliwych jelita cienkiego w ciągu ostatniej dekady wykazywała tendencję malejącą  u obu płci (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w latach 1990-2010

C17_Rys3_zg

Tendencje umieralności z powodu  nowotworów jelita cienkiego w zależności od grupy wiekowej i płci wykazują tę samą malejącą tendencję, jaką obserwuje się w populacji generalnej (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory jelita cienkiego w Polsce w latach 1990-2010
w wybranych grupach wieku

C17_Rys4_zg