Nowotwory złośliwe krtani (C32)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe krtani stanowią u mężczyzn około 2,7% zachorowań, u kobiet 0,4% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory krtani w Polsce w 2010 roku

C32_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe krtani wynosiła w 2010 roku 2200, z czego u mężczyzn ponad 1900 i około 300 u kobiet. Ryzyko zachorowania na raka krtani jest około 8 razy większe u mężczyzn niż u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory krtani w Polsce w latach 1980-2010

C32_Tab1_zach

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe  krtani występuje po 50 roku życia (93% zachorowań u mężczyzn i 92% zachorowań u kobiet), przy czym ponad 30% zachorowań u obu płci przypada na populację osób starszych (po 65 roku życia) (rys. 2).  Ryzyko zachorowania raka krtani wzrasta z wiekiem osiągając szczyt u mężczyzn w siódmej dekadzie życia (45/105), u kobiet na przełomie piątej i szóstej dekady życia (6/105)  (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory krtani w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C32_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory złośliwe krtani u mężczyzn zwiększała się do połowy lat 90, po czym rozpoczął się spadek zachorowalności.  Zachorowalność wśród kobiet w omawianym utrzymywała się na stałym poziomie) (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory krtani w Polsce w latach 1980-2010

C32_Rys3_zach

Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani w grupach wiekowych powielają prawidłowości obserwowane w populacji generalnej. Zarówno w grupie mężczyzn w średnim wieku, jak i u starszych po okresie wzrostu, od początku obecnego lat 90 XX wieku odwrócenie trendu i spadek zachorowalności. U kobiet w obu analizowanych grupach (45-64 lat  i powyżej 65 lat) utrzymuje się stały poziom zachorowalności (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory krtani w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C32_Rys4_zach

 

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory krtani w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 77,7% u mężczyzn i 82,0% u kobiet. W latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych osiągnął  wśród mężczyzn 77,0%, wśród kobiet 83,0% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory krtani w Polsce

C32_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami krtani w ciągu pierwszej dekady XXI u mężczyzn pozostały na poziomie 50,6% , natomiast u kobiet  nieznacznie wzrosły z 60,4 % do 62,7% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory krtani w Polsce

C32_Rys6_zach

 Polska na tle Europy

W 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na nowotwory krtani była u wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku) u obu płci (rys. 7). 

Rysunek 7. Porównanie zachorowalności na nowotwory krtani w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C32_Rys7_zach

Umieralność

Nowotwory złośliwe krtani powodują u mężczyzn około 2,6% zgonów, u kobiet 0,4% zgonów nowotworowych (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory krtani w Polsce w 2010 roku

C32_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych krtani wynosiła w 2010 roku ponad 1500, z czego ponad 1350 u mężczyzn i ponad 160 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce w latach 1965-2010

C32_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych krtani występuje po 50 roku życia (zaledwie 5% zgonów odnotowano w młodszym wieku), przy czym około 50% zgonów odnotowano po 65 roku życia. Najwięcej zgonów u mężczyzn notuje się w 6. dekadzie życia, u kobiet na przełomie szóstej i siódmej dekady życia. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy  od piątej dekady życia i najwyższe wartości osiąga po 70 roku życia u mężczyzn i kobiet(odpowiednio około 35/105 i 3/105) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C32_Rys2_zg

W populacji mężczyzn wzrost umieralności utrzymywał się do połowy lat 90. XX wieku, po czym nastąpił spadek współczynników umieralności do 5/105. Wśród kobiet od ponad 4 dekad umieralność pozostaje na stałym, niskim poziomie (około 0,5/105) (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory krtani w Polsce w latach 1965-2010

C32_Rys3_zg

U mężczyzn umieralność z powodu  nowotworów krtani wśród mężczyzn w średnim i starszym wieku rosła do początku lat 90 XX wieku, po czym nastąpił spadek umieralności (rys. 4). W populacji kobiet w obu grupach wiekowych utrzymuje się plateau umieralności (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory krtani w Polsce w latach 1965-2010 w wybranych grupach wieku

C32_Rys4_zg

Polska na tle Europy

Umieralność z powodu nowotworów krtani w Polsce jest u obu płci wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej (rys. 5). 

Rysunek 5. Porównanie umieralności na nowotwory krtani w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C32_Rys5_zg