Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)

Zachorowalność

Nowotwory męskich narządów płciowych są drugą co do częstości przyczyną choroby nowotworowej u mężczyzn (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w 2010 roku

C60-C63_Rys1_zach

Liczba zachorowań na te nowotwory dynamicznie wzrastała w ostatnich trzech dekadach osiągając w 2010 roku ponad 10000 przypadków (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010

C60-C63_Tab1_zach

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe  męskich narządów płciowych przypada w siódmej i ósmej dekadzie życia (65% zachorowań), przy czym prawie 10% zachorowań przypada między 20 a 39 rokiem życia (rys. 2). 

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C60-C63_Rys2_zach

Ryzyko zachorowania raka męskich narządów płciowych charakteryzuje się bimodalnym rozkładem: z jednym szczytem około 30 roku życia i drugim po 70 roku życia  (rys. 2).

Zachorowalność na nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych u mężczyzn zwiększała się gwałtownie w ciągu ostatnich trzech dekad, przy czym w połowie lat 90 XX wieku tempo wzrostu wyraźnie zwiększyło się ( rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010

C60-C63_Rys3_zach

 Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych w grupach wiekowych wykazują prawidłowości obserwowane w populacji generalnej: zarówno w grupie młodych i w średnim wieku mężczyzn, jak i u starszych przyspieszenie tempa wzrostu nastąpiło w połowie lat 90 XX wieku - w obu grupach wiekowych zachorowalność wzrosła w tym czasie 2-krotnie  (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C60-C63_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano raka stercza w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 85,1%; w kolejnym okresie  (diagnoza w latach 2003-2005) wskaźnik ten uległ poprawie do 88,3% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych i 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce

C60-C63_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami męskich narządów płciowych w ciągu pierwszej dekady XXI znacząco poprawiły się:   z 68,3% do 77,6%.  (rys. 5).

 

Umieralność

Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych powodują u mężczyzn około 8% zgonów  (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w 2010 roku

C60-C63_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych męskich narządów płciowych wynosiła w 2010 roku ponad 4000 (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010

C60-c63_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych męskich narządów płciowych występuje po 70  roku życia. Najwięcej zgonów u mężczyzn notuje się na przełomie ósmej i dziewiątej dekady życia. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy  od siódmej dekady życia (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C60-C63_Rys2_zg

 Wzrost umieralności utrzymywał się do początku XXI wieku, po czym nastąpiła stabilizacja umieralności na poziomie około 14/105  (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010

C60-C63_Rys3_zg

U mężczyzn umieralność z powodu  raka męskich narządów płciowych w najstarszej grupie wiekowej wzrastała  do początku XXI wieku, kiedy nastąpiła stabilizacja na poziomie około 150/105. Wśród młodych (20-44) i w średnim wieku mężczyzn (45-64 lat) umieralność ustabilizowała się (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory męskich narządów płciowych w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C60-C63_Rys4_zg