Nowotwory złośliwe nerki (C64)

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe nerki stanowią u mężczyzn około 4% zachorowań, u kobiet 3% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory nerki w Polsce w 2010 roku

C64_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe nerki wynosiła w 2010 roku ponad 2700 u mężczyzn i około 1900 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory nerki w Polsce w latach 1980-2010

C64_Tab1_zach

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory nerki w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C64_Rys2_zach

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe  nerki występuje po 55 roku życia (80%), przy czym nowotwory nerki występują również u dzieci (rys. 2). 

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory nerki w Polsce w latach 1980-2010

C64_Rys3_zach

Ryzyko zachorowania raka nerki wzrasta z wiekiem, przy czym u mężczyzn jest około 2 razy wyższe niż u kobiet. U mężczyzn częstość zachorowań osiąga szczyt w ósmej dekadzie życia (65/105).  Wśród kobiet ryzyko zachorowania najwyższe  wartości osiąga w ósmej dekadzie życia (35/105 ) (rys. 2).

Zachorowalność na nowotwory złośliwe nerki u obu płci zwiększała się w ciągu ostatnich trzech dekad do połowy lat 90 XX wieku,  przy czym nastąpiła stabilizacja zachorowalności na poziomie 10/105 u mężczyzn i 10/105 u kobiet ( rys. 3).

Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe nerki we wszystkich  grupach wiekowych u obu płci wykazują prawidłowości obserwowane w populacji generalnej – wzrost zachorowalności do połowy lat 90 XX wieku i następnie stabilizacja wartości współczynników (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory nerki w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C64_Rys4_zach

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory nerki w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 70,0% u mężczyzn i 73,7% u kobiet. W latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych uległ nieznacznej poprawie: wśród mężczyzn do 71,6%, wśród kobiet do 75,9% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory nerki w Polsce

C64_Rys5_zach

 Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami nerki w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: u mężczyzn z 52,1% do 54,6%, natomiast u kobiet z 57,1% do 62,4% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory nerki w Polsce

C64_Rys6_zach

 

Polska na tle Europy

W 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na nowotwory nerki u mężczyzn była u niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku), u kobiet pozostawała na podobnym poziomie (rys. 7). 

Rysunek 7. Porównanie zachorowalności na nowotwory złośliwe nerki w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C64_Rys7_zach

Umieralność

Nowotwory złośliwe nerki powodują u mężczyzn około 3% zgonów, u kobiet 2% zgonów nowotworowych (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory nerki w Polsce w 2010 roku

C64_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych nerki wynosiła w 2010 roku ponad 2500, z czego ponad 1500 u mężczyzn i prawie 1000  u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory nerki w Polsce w latach 1965-2010

C64_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych nerki występuje po 50 roku życia (95%), przy czym około 60% zgonów u mężczyzn i 75% u kobiet odnotowano po 65 roku życia. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy  od szóstej dekady życia i najwyższe wartości osiąga po 80 roku życia (około 60/105 u mężczyzn i około 30/105 u kobiet) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory nerki w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C64_Rys2_zg

U obu płci wzrost umieralności utrzymywał się do połowy lat 90. XX wieku, po czym nastąpiła nieznaczna tendencja malejąca (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory nerki w Polsce w latach 1965-2010

C64_Rys3_zg

U mężczyzn umieralność z powodu  nowotworów nerki w najstarszej grupie wiekowej po długoletnim okresie wzrostu od około dekady ustabilizowała się na stałym poziomie (około 40/105). Wśród mężczyzn w średnim wieku (45-64 lat) w latach 90 XX wieku nastąpiło odwrócenie trendu i obecnie trwa spadek umieralności  z powodu tego schorzenia (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory nerki w Polsce w latach 1965-2010 w wybranych grupach wieku

C64_Rys4_zg

W populacji kobiet widoczne są analogiczne tendencje: po okresie wzrostu umieralności w najstarszej grupie wiekowej stabilizacja, wśród kobiet w średnim wieku spadek umieralności (rys. 4).

 

Polska na tle Europy

Umieralność z powodu nowotworów nerki w Polsce jest wśród mężczyzn wyższa niż przeciętna dla krajów Unii Europejskiej - w 2010 roku współczynnik umieralności był o około 25% wyższy niż średni dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku). Wśród kobiet umieralność na raka nerki jest nieznacznie wyższa niż średnia dla Europy (rys. 5). 

Rysunek 5. Porównanie umieralności na nowotwory nerki w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C64_Rys5_zg