O PROJEKCIE

Projekt „Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce” w wyniku konkursu uzyskał finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki). Projekt Centrum Onkologii zajął szóste miejsce (na 106 projektów) wśród instytucji startujących w konkursie uzyskując 90,67% możliwych do uzyskania punktów.

 Projekt był zrealizowany w latach 2010-2013 przez Krajowy Rejestr Nowotworów umiejscowiony w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Finansowanie projektu wynosiło 5 716 942 pln, z czego 85% z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego.

Projekt powstał jako odpowiedź na wprowadzenie w życie Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. nr 113 z 2011 r poz. 657). Spełniając założenia ustawy realizacja projektu doprowadziła do przekształcenia systemu rejestracji nowotworów z systemu rozproszonego (rys. 1) w scentralizowany (rys. 2).

 Rysunek 1.                                           Rysunek 2.

             

 

Nadzór merytoryczny nad projektem objęła Rada Naukowa w składzie: prof. dr hab. med. Witold Zatoński (Przewodniczący Rady), prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer,  prof. dr hab. med. Jadwiga Rachtan, Marcin Kędzierski (dyrektor CSIOZ), prof. dr hab. med.Jan Kornafel, prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk, prof. dr hab. med. Jan Walewski.

Cele projektu:

Cel bezpośredni

Poprawa jakości danych epidemiologicznych o nowotworach złośliwych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań epidemiologicznych z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.

Cele szczegółowe

  • Poprawa jakości danych epidemiologicznych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Nowotworów.
  • Utworzenie zaawansowanych narzędzi informatycznych do badań epidemiologicznych w zakresie nowotworów złośliwych, umożliwiających dokonywanie wiarygodnych analiz w czasie rzeczywistym.
  • Przebudowa organizacji gromadzenia danych o nowotworach złośliwych na terenie całej Polski poprzez zastosowanie nowoczesnych aplikacji dostępnych on-line oraz wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów.
  • Utworzenie nowoczesnej zintegrowanej platformy świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych do celów badawczych i naukowych (zawierającą zarówno nowoutworzoną bazę danych w zakresie nowotworów złośliwych, jak również portal wiedzy oferujący specjalistyczne narzędzia do analizy epidemiologicznej).
  • Wzrost zatrudnienia w sferze badawczo – rozwojowej.

 

Główne moduły projektu:

  • Centralna Baza Nowotworów
  • Platforma Rejestrów Narządowych
  • Platforma wiedzy

 

Baza Rejestru Nowotworów

Podstawowym modułem systemu realizowanego w projekcie było stworzenie centralnej, ogólnopolskiej bazy zachorowań na nowotwory, do której zapewniono pracownikom ośrodków wojewódzkich dostęp on-line poprzez przez dedykowaną aplikację. Doprowadziło to do wyeliminowania podwójnego zapisu pacjentów w bazie, wyeliminowanie różnic w informacji o pacjencie wynikających z rozproszenia danych, zapewniło dostęp do wspólnych baz słownikowych. Stworzono system komunikacji między rejestrami. Elementem bezpieczeństwa jest system autoryzacji dostępu do bazy. Spełnienie wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia jest umożliwienie pozyskiwania danych drogą elektroniczną ze wszystkich zewnętrznych źródeł danych.  Stworzono również możliwości prowadzenia rejestrów narządowych pozwalających na ocenę skuteczności leczenia nowotworów w Polsce.

 

Rejestry narządowe

Rejestry narządowe powstające w oparciu o bazę KRN. Są to mnibazy pozwalające na rozbudowę rekordu pacjenta o dane medyczne potrzebne do monitorowania procesu leczenia. Rejestry są źródłem precyzyjnych danych dla KRN, a jedocześnie wypełniają potrzeby lekarzy w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Rejestry narządowe zapewniają pewność ciągłości prowadzenia rejestru oraz pozwalają obniżyć koszty prowadzenia odrębnej bazy obejmującej dane onkologiczne.

 

Platforma wiedzy

Platforma jest portalem obejmującym kilka elementów wśród których najważniejsze to: platforma naukowa, udostępniająca dane onkologicznych w formie zagregowanej, pozwalające na ocenę wyników badań przekrojowych stosowanych w epidemiologii oraz platforma edukacyjna/informacyjna przeznaczona dla szerokiej publiczności będąca źródłem rzetelnej wiedzy o poszczególnych nowotworach - profilaktyce, częstości występowania na świecie i w polskiej populacji, najczęstszych objawach, istniejących programach wczesnej diagnostyki, częstości występowania w grupach wieku, ryzyku zachorowania, rokowaniu.

Realizacja

Pierwszym etapem realizacji projektu było wyłonienie wykonawcy. Proces wyboru wspierali eksperci zewnętrzni oraz specjaliści z Centrum Onkologii (dział informatyki i dział zamówień publicznych). Centrum Onkologii w drodze przetargu z negocjacjami wyłoniło realizatora, którym została firma CompuGroup Medical Polska. W okresie kwiecień 2012 - lipiec 2013 trwała budowa rdzenia projektu, czyli Zintegrowanego Systemu Informatycznego – Centralny Rejestr Nowotworów. W okresie grudzień 2012 - czerwiec 2013 trwała budowa narzędzi do zaawansowanych analiz statystycznych (realizatorem tego zamówienia była firma CompuGroup Medical Polska z podwykonawcą firmą SAS Institute).

Projekt w zakresie merytorycznym został zakończony w terminie.

 

Współpraca

Zachęcamy lekarzy do elektronicznego wypełniania karty zgłoszenia nowotworu (po dokonaniu rejestracji użytkownika). Szpitale, które są zainteresowane elektroniczną wymianą danych prosimy o kontakt administratorKRN@coi.pl).