Dane jednostki
Dane pacjenta
Dane adresowe pacjenta
 
 
Data przyjęcia:
 
Rozpoznanie kliniczne
Rozpoznanie histopatologiczne
 
 
 
Witamy w Samouczku!
Wybierz, jaki rodzaj szkolenia Cię interesuje. Najedź myszką na przycisk, aby uzyskać podpowiedź.
Samouczek: krok po kroku
Wybierz jeden ze scenariuszy. Najlepsze efekty da przejście wszystkich po kolei, choć już po pierwszym z nich zobaczysz, jak szybkie i proste jest teraz wypełnianie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.
Zaczynamy!

Witamy w scenariuszu pierwszym dotyczącym chłoniaka. Za chwilę wspólnie wypełnimy kartę pacjenta. Zanim zaczniemy, zwróć uwagę na treść zadania. Jest wyświetlona w dole ekranu i zawiera wszystkie informacje potrzebne do zakończenia szkolenia (najedź myszką, aby rozwinąć). Po samouczku poruszasz się za pomocą przycisków w okienkach takich jak to. Aby kontynuować, naciśnij „Dalej”.

Zakładki

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego składa się z dwóch części, podzielonych na zakładki – Dane pacjenta oraz Rozpoznanie. Poruszanie się pomiędzy zakładkami jest proste – wystarczy kliknięcie myszką.

Dane jednostki

Zaznaczone pola dotyczą wyboru jednostki medycznej, w której wypełniana jest karta. Wystarczy wpisać fragment nazwy jednostki, a następnie wybrać właściwą instytucję z listy rozwijanej poniżej pola. Można także najpierw uzupełnić pole Regon, które automatycznie uzupełni jednostkę.

ZADANIE

Rozpocznij wprowadzanie nazwy jednostki. W polu Nazwa jednostki wpisz słowo „Marii”, a następnie wybierz odpowiedni instytut.

Dane jednostki
UKOŃCZONO

Doskonale! Jeśli na liście nie ma Twojej jednostki, należy zgłosić ją do rejestru nowotworów umiejscowionego w Twoim województwie.

Lista rejestrów znajduje się w portalu KRN.

Dane pacjenta

Czas uzupełnić dane pacjenta. Rozpocznij od podania numeru PESEL – na jego podstawie system automatycznie uzupełni pola Data urodzenia oraz Płeć.

Okienko Obcokrajowiec zaznacza się jeśli pacjent nie jest Polakiem. Uaktywni się wtedy pole Kraj pochodzenia.

Prosimy NIE wypełniać pola Nr pacjenta w rejestrze wojewódzkim. Z kolei pole PID jest nieobowiązkowe, ale można je wypełnić wpisując w nim numer identyfikacyjny pacjenta w systemie Państwa szpitala lub przychodni.

ZADANIE

Wypełnij teraz wszystkie pola. Tym razem wystarczy jedynie kliknąć na każde z nich – samouczek sam pobierze odpowiednie dane z treści zadania.

Dane pacjenta
UKOŃCZONO

Ponieważ korzystasz z samouczka, pozwoliliśmy sobie na pewne uproszczenia – takie jak uzupełnienie jednym kliknięciem. W „zwykłej” karcie wspierać Cię będą sugerowane wartości pól oraz automatyczne powiązania między nimi.

Dane adresowe pacjenta (1/2)

Ta sekcja zawiera wiele ważnych pól, teraz pokażemy, jak wypełnić je sprawnie i poprawnie. Zacznijmy od wypełnienia czterech pól: Województwo, Powiat, Gmina oraz Kod TERYT (kod administracyjny miejsca zamieszkania).

ZADANIE

Zacznij od wybrania z listy rozwijanej odpowiedniego województwa. Następnie uzupełnij pola Powiat oraz Gmina za pomocą kliknięć. Sprawdź poprawność z treścią zadania.

Dane adresowe pacjenta (2/2)

Doskonale. Zauważ, że Kod TERYT uzupełnia się automatycznie na podstawie trzech wcześniej wypełnionych pól. Analogicznie, wpisując poprawny Kod TERYT można automatycznie uzupełnić pola Województwo, Powiat oraz Gmina.

ZADANIE

Teraz wypełnij pozostałe pola, rozpoczynając od Miejscowości, a kończąc na Ukończonej Szkole

Dane adresowe pacjenta
UKOŃCZONO

Doskonale! Pamiętaj o powiązaniach pomiędzy polami podczas wypełniania karty zgłoszenia – pozwoli to zaoszczędzić czas i znacznie usprawnić wypełnienie całej karty. Sugerujemy zaczynać od Kodu pocztowego, Kodu TERYT lub znanej już ścieżki Województwo -> Powiat -> Gmina.

Daty

Daty można uzupełniać poprzez wprowadzenie ich w odpowiednim formacie lub skorzystanie z datowników umieszczonych obok okienek. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym datom.

Daty - data rozpoznania

Uzupełniamy datą rozpoznania nowotworu. Istnieje hierarchia dat – jeśli nie znamy wyniku badania histopatologicznego lub daty innego badania diagnostycznego potwierdzającego nowotwór, wpisujemy najwcześniejszą datę wizyty w ambulatorium.

Algorytm systemu KRN zadecyduje, która z dat zgłoszonych w KZNZ zostanie ostatecznie uznana za datę zachorowania.

Daty - przyjęcie do ambulatorium

Pole to uzupełniamy, jeśli pacjent zgłosił się do ambulatorium.

Daty - przyjęcie do szpitala

Jeśli pacjent został poddany diagnostyce lub leczeniu w warunkach szpitalnych wpisujemy datę przyjęcia do szpitala. Do rejestru zgłaszamy tylko hospitalizacje mające związek z diagnozą lub postępem choroby.

Hospitalizacje związane z pobytami pacjenta w ramach tego samego kursu leczenia nie muszą być zgłaszane do rejestru. Każda zgłoszona hospitalizacja dodatkowo informuje rejestr, że pacjent żyje.

Daty - data wypisu

W polu 20 wprowadzamy datę wypisu ze szpitala.

ZADANIE

Kliknij na datownik przy polu 20, aby przejść dalej.

Daty - data zgonu

Jeśli pacjent zmarł, a data zgonu jest znana, należy uzupełnić pole numer 21, a także pola powiązane: od numeru 22 do 24C.

Daty - miejsce zgonu

Choć nie jest to data, należy wypełnić to pole, jeśli miejsce gonu pacjenta jest znane.

Do wyboru są: szpital, dom lub inne.

Daty - przyczyna zgonu

W tym polu należy wybrać jedną z dwóch kategorii przyczyn zgonu: nowotwór lub inna. W kolejnych polach 24A do 24C możliwe jest wpisanie przyczyn według klasyfikacji ICD-10.

Daty - wyjściowa przyczyna zgonu

Przyczyna, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących do zgonu. Do uzupełnienia należy użyć klasyfikacji ICD-10. Wyjściowa przyczyna zgonu jest oficjalnie używana przez GUS w krajowej statystyce zgonów.

Daty - wtórna przyczyna zgonu

Wtórną przyczyną zgonu jest choroba, która rozwinęła się jako skutek wyjściowej przyczyny zgonu.

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10.

Daty - bezpośrednia przyczyna zgonu

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10 wybierając ostateczną i bezpośrednią przyczynę, która zakończyła życie pacjenta.

Koniec części pierwszej!

Poprawnie wypełniliśmy pierwszą stronę Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, gratulujemy!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie pól: PESEL, 7-znakowy Kod TERYT oraz Data rozpoznania.

ZADANIE

Przejdź do drugiej części szkolenia poprzez kliknięcie na zakładkę „Rozpoznanie”.

Komentarz

Najpierw zwróćmy uwagę na bardzo ważne pole, jakim jest Komentarz. Można w nim doprecyzować lub wprowadzić ręcznie wszelkie informacje, jeśli tylko z jakiegoś powodu nie można dokładnie uzupełnić niektórych pól.

Pracownicy rejestru uważnie śledzą informacje wprowadzone w tym polu, dlatego zachęcamy do korzystania z niego w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Rozpocznijmy uzupełnianie tej sekcji określając lokalizację nowotworu za pomocą pełnego, pięcioznakowego kodu klasyfikacji ICD-10 w polu 25. Jeśli nie znamy kodu nowotworu, możemy rozpocząć wpisywanie jego nazwy i wybrać właściwą pozycję z listy rozwijanej poniżej pola.

ZADANIE

Uzupełnij pole 25 za pomocą kodu z treści zadania. Zwróć uwagę na zawężanie listy wyników w trakcie wpisywania kolejnych znaków z klawiatury.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Z listy rozwijanej w polu Status Badania wybieramy dane dotyczące diagnostyki histopatologicznej. Jeśli wybrana zostanie opcja „Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)”, uaktywni się kolejne pole – Kod histopatologiczny (z numerem 27). Należy w nim wpisać kod morfologiczny nowotworu.

Kod histopatologiczny jest potwierdzeniem badania mikroskopowego. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy wybrać „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy wybrać opcję – „pobrano wycinek – badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy wybrać „wynik negatywny”.

ZADANIE

Wybierz status badania odpowiadający treści zadania.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Lista kodów morfologicznych przydatnych do uzupełnienia pola 27 znajduje się w publikacji „Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii ICD-O-3” umieszczonej w formacie PDF na portalu KRN.

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji ICD-10 typ morfologiczny może zostać wpisany w postaci tekstowej (w języku polskim, angielskim lub łacińskim) i wybrany z listy rozwijanej.

ZADANIE

Na potrzeby samouczka, kod histopatologiczny do zadania zostanie automatycznie wypełniony. Kliknij myszką na jego polu.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Pole nr 25A nie jest obowiązkowe - jest to miejsce kodowania nowotworów w innej niż ICD-10 klasyfikacji – klasyfikacji dedykowanej onkologii ICD-O-3. W większości przypadków zostaje ono uzupełnione automatycznie, na podstawie algorytmów wewnętrznych. Nie należy go modyfikować.

Dla nowotworów układu chłonnego pole to pozostanie puste – lokalizację chłoniaka najlepiej wpisać w polu Komentarz.

Pole 27A uzupełni się automatycznie lub pozostanie puste – nie należy go wypełniać. Jeśli znane są informacje o stopniu zróżnicowania nowotworu, należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej w polu obok.

Szczegóły nowotworu

Pole Nowotwór służy do określenia, czy jest on pojedynczy czy mnogi. Mnogi nie jest określeniem nowotworów wieloogniskowych lub odległych, przerzutowych ognisk nowotworu. To drugi (trzeci, kolejny itd.) nowotwór występujący niezależnie od poprzednio zdiagnozowanego, na ogół o innym typie morfologicznym.

Jeśli wykryty zostanie przerzut, należy w polu 25 pozostawić kod nowotworu pierwotnego, a także wybrać odpowiednią opcję w polu 28. Następnie uaktywnią się pola służące doprecyzowaniu – 29 oraz 30.

Pole Strona Ciała należy uzupełnić tylko dla narządów parzystych. Dla organów nieparzystych, należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”.

Kody stadium zaawansowania

Jeśli nowotwór jest w stadium in situ (przedinwazyjnym) należy zaznaczyć pole TIS.

Pole 32 należy wypełnić tylko wtedy, jeśli stadium zaawansowania można zakodować w klasyfikacji TNM. Jeśli nowotworu dotyczy inna klasyfikacja, ukaże się odpowiednie okno. Będzie to:

Dla kodów ICD-10 (Pole 25) z przedziału C18 do C21 – klasyfikacja Astlera-Collera.
Dla kodu C43 – klasyfikacja Clark (czerniaki).
Dla kodów z przedziału C51 – C58 – klasyfikacja FIGO.
Dla kodu C61 – Suma Gleasona (gruczoł krokowy).
Dla kodów z przedziału C81 do C85 oraz C96 – klasyfikacja Ann Arbour (nowotwory hematologiczne).

Kody stadium zaawansowania
ZADANIE

Prosimy o wypełnienie pól klasyfikacji zgodnie z treścią zadania.

Dodatkowe pola klasyfikacji TNM

Jeśli zastosowano klasyfikację TNM, w polu 34 należy wybrać z listy stopień zaawansowania nowotworu.

Jeśli nie jest znane stadium zaawansowania nowotworu w żadnej z wymienionych klasyfikacji, istnieje możliwość określenia go wybierając jedną z kategorii określonych w polu 35.

Stadium zaawansowania określa się jedynie w momencie diagnozy, przed wdrożeniem leczenia.

Inne podstawy rozpoznania

W polu Inne podstawy rozpoznania należy określić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skriningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

ZADANIE

Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól na podstawie treści zadania.

Leczenie (1/2)

W tym polu możliwy jest wybór pomiędzy dwoma strategiami leczenia – leczeniem skojarzonym i nieskojarzonym. Zależnie od wyboru, pojawią się dodatkowe opcje do doprecyzowania. Również tutaj możliwe jest zaznaczenie kilku pól

Leczenie (2/2)

Jeśli wybrano leczenie nieskojarzone, w polu nr 38 należy zakreślić wszystkie metody leczenia przeciwnowotworowego nieskojarzonego, którym poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól. W przypadku raka piersi (C50, D05) w polu nr 39 należy podać, czy leczenie chirurgiczne obejmowało mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Rodzaj leczenia

W polu nr 40 należy zaznaczyć, jaki rodzaj leczenia wdrożono (intencja leczenia). W tym celu należy skorzystać z listy rozwijanej.

Ostatnie pole

W polu nr 41 należy określić datę wypełnienia karty, a w polu 42 wpisać numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) lekarza.

Dziękujemy!

Dziękujemy za udział w szkoleniu. Można je powtórzyć w dowolnej chwili, korzystając z przycisku „Uruchom samouczek”. Zachęcamy do samodzielnego treningu, a także wyświetlenia filmu z lektorem dostępnego na stronie szkolenia.

Życzymy miłego dnia!

Zaczynamy!

Witamy w scenariuszu drugim dotyczącym raka płuca. Za chwilę wspólnie wypełnimy kartę pacjenta. Zanim zaczniemy, zwróć uwagę na treść zadania. Jest wyświetlona w dole ekranu i zawiera wszystkie informacje potrzebne do zakończenia szkolenia (najedź myszką, aby rozwinąć). Po samouczku poruszasz się za pomocą przycisków w okienkach takich jak to. Aby kontynuować, naciśnij „Dalej”.

Zakładki

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego składa się z dwóch części, podzielonych na zakładki – Dane pacjenta oraz Rozpoznanie. Poruszanie się pomiędzy zakładkami jest proste – wystarczy kliknięcie myszką.

Dane jednostki

Zaznaczone pola dotyczą wyboru jednostki medycznej, w której wypełniana jest karta. Wystarczy wpisać fragment nazwy jednostki, a następnie wybrać właściwą instytucję z listy rozwijanej poniżej pola. Można także najpierw uzupełnić pole Regon, które automatycznie uzupełni jednostkę.

ZADANIE

Rozpocznij wprowadzanie nazwy jednostki. W polu Nazwa jednostki wpisz słowo „Marii”, a następnie wybierz odpowiedni instytut.

Dane jednostki
UKOŃCZONO

Doskonale! Jeśli na liście nie ma Twojej jednostki, należy zgłosić ją do rejestru nowotworów umiejscowionego w Twoim województwie.

Lista rejestrów znajduje się w portalu KRN.

Dane pacjenta

Czas uzupełnić dane pacjenta. Rozpocznij od podania numeru PESEL – na jego podstawie system automatycznie uzupełni pola Data urodzenia oraz Płeć.

Okienko Obcokrajowiec zaznacza się jeśli pacjent nie jest Polakiem. Uaktywni się wtedy pole Kraj pochodzenia.

Prosimy NIE wypełniać pola Nr pacjenta w rejestrze wojewódzkim. Z kolei pole PID jest nieobowiązkowe, ale można je wypełnić wpisując w nim numer identyfikacyjny pacjenta w systemie Państwa szpitala lub przychodni.

ZADANIE

Wypełnij teraz wszystkie pola. Tym razem wystarczy jedynie kliknąć na każde z nich – samouczek sam pobierze odpowiednie dane z treści zadania.

Dane pacjenta
UKOŃCZONO

Ponieważ korzystasz z samouczka, pozwoliliśmy sobie na pewne uproszczenia – takie jak uzupełnienie jednym kliknięciem. W „zwykłej” karcie wspierać Cię będą sugerowane wartości pól oraz automatyczne powiązania między nimi.

Dane adresowe pacjenta (1/2)

Ta sekcja zawiera wiele ważnych pól, teraz pokażemy, jak wypełnić je sprawnie i poprawnie. Zacznijmy od wypełnienia czterech pól: Województwo, Powiat, Gmina oraz Kod TERYT (kod administracyjny miejsca zamieszkania).

ZADANIE

Zacznij od wybrania z listy rozwijanej odpowiedniego województwa. Następnie uzupełnij pola Powiat oraz Gmina za pomocą kliknięć. Sprawdź poprawność z treścią zadania.

Dane adresowe pacjenta (2/2)

Doskonale. Zauważ, że Kod TERYT uzupełnia się automatycznie na podstawie trzech wcześniej wypełnionych pól. Analogicznie, wpisując poprawny Kod TERYT można automatycznie uzupełnić pola Województwo, Powiat oraz Gmina.

ZADANIE

Teraz wypełnij pozostałe pola, rozpoczynając od Miejscowości, a kończąc na Ukończonej Szkole

Dane adresowe pacjenta
UKOŃCZONO

Doskonale! Pamiętaj o powiązaniach pomiędzy polami podczas wypełniania karty zgłoszenia – pozwoli to zaoszczędzić czas i znacznie usprawnić wypełnienie całej karty. Sugerujemy zaczynać od Kodu pocztowego, Kodu TERYT lub znanej już ścieżki Województwo -> Powiat -> Gmina.

Daty

Daty można uzupełniać poprzez wprowadzenie ich w odpowiednim formacie lub skorzystanie z datowników umieszczonych obok okienek. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym datom.

Daty - data rozpoznania

Uzupełniamy datą rozpoznania nowotworu. Istnieje hierarchia dat – jeśli nie znamy wyniku badania histopatologicznego lub daty innego badania diagnostycznego potwierdzającego nowotwór, wpisujemy najwcześniejszą datę wizyty w ambulatorium.

Algorytm systemu KRN zadecyduje, która z dat zgłoszonych w KZNZ zostanie ostatecznie uznana za datę zachorowania.

Daty - przyjęcie do ambulatorium

Pole to uzupełniamy, jeśli pacjent zgłosił się do ambulatorium.

Daty - przyjęcie do szpitala

Jeśli pacjent został poddany diagnostyce lub leczeniu w warunkach szpitalnych wpisujemy datę przyjęcia do szpitala. Do rejestru zgłaszamy tylko hospitalizacje mające związek z diagnozą lub postępem choroby.

Hospitalizacje związane z pobytami pacjenta w ramach tego samego kursu leczenia nie muszą być zgłaszane do rejestru. Każda zgłoszona hospitalizacja dodatkowo informuje rejestr, że pacjent żyje.

Daty - data wypisu

W polu 20 wprowadzamy datę wypisu ze szpitala.

ZADANIE

Kliknij na datownik przy polu 20, aby przejść dalej.

Daty - data zgonu

Jeśli pacjent zmarł, a data zgonu jest znana, należy uzupełnić pole numer 21, a także pola powiązane: od numeru 22 do 24C.

Daty - miejsce zgonu

Choć nie jest to data, należy wypełnić to pole, jeśli miejsce gonu pacjenta jest znane.

Do wyboru są: szpital, dom lub inne.

Daty - przyczyna zgonu

W tym polu należy wybrać jedną z dwóch kategorii przyczyn zgonu: nowotwór lub inna. W kolejnych polach 24A do 24C możliwe jest wpisanie przyczyn według klasyfikacji ICD-10.

Daty - wyjściowa przyczyna zgonu

Przyczyna, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących do zgonu. Do uzupełnienia należy użyć klasyfikacji ICD-10. Wyjściowa przyczyna zgonu jest oficjalnie używana przez GUS w krajowej statystyce zgonów.

Daty - wtórna przyczyna zgonu

Wtórną przyczyną zgonu jest choroba, która rozwinęła się jako skutek wyjściowej przyczyny zgonu.

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10.

Daty - bezpośrednia przyczyna zgonu

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10 wybierając ostateczną i bezpośrednią przyczynę, która zakończyła życie pacjenta.

Koniec części pierwszej!

Poprawnie wypełniliśmy pierwszą stronę Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, gratulujemy!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie pól: PESEL, 7-znakowy Kod TERYT oraz Data rozpoznania.

ZADANIE

Przejdź do drugiej części szkolenia poprzez kliknięcie na zakładkę „Rozpoznanie”.

Komentarz

Najpierw zwróćmy uwagę na bardzo ważne pole, jakim jest Komentarz. Można w nim doprecyzować lub wprowadzić ręcznie wszelkie informacje, jeśli tylko z jakiegoś powodu nie można dokładnie uzupełnić niektórych pól.

Pracownicy rejestru uważnie śledzą informacje wprowadzone w tym polu, dlatego zachęcamy do korzystania z niego w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Rozpocznijmy uzupełnianie tej sekcji określając lokalizację nowotworu za pomocą pełnego, pięcioznakowego kodu klasyfikacji ICD-10 w polu 25. Jeśli nie znamy kodu nowotworu, możemy rozpocząć wpisywanie jego nazwy i wybrać właściwą pozycję z listy rozwijanej poniżej pola.

ZADANIE

Uzupełnij pole 25 za pomocą kodu z treści zadania. Zwróć uwagę na zawężanie listy wyników w trakcie wpisywania kolejnych znaków z klawiatury.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Z listy rozwijanej w polu Status Badania wybieramy dane dotyczące diagnostyki histopatologicznej. Jeśli wybrana zostanie opcja „Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)”, uaktywni się kolejne pole – Kod histopatologiczny (z numerem 27). Należy w nim wpisać kod morfologiczny nowotworu.

Kod histopatologiczny jest potwierdzeniem badania mikroskopowego. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy wybrać „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy wybrać opcję – „pobrano wycinek – badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy wybrać „wynik negatywny”.

ZADANIE

Wybierz status badania odpowiadający treści zadania.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Lista kodów morfologicznych przydatnych do uzupełnienia pola 27 znajduje się w publikacji „Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii ICD-O-3” umieszczonej w formacie PDF na portalu KRN.

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji ICD-10 typ morfologiczny może zostać wpisany w postaci tekstowej (w języku polskim, angielskim lub łacińskim) i wybrany z listy rozwijanej.

ZADANIE

Na potrzeby samouczka, kod histopatologiczny do zadania zostanie automatycznie wypełniony. Kliknij myszką na jego polu.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Pole nr 25A nie jest obowiązkowe - jest to miejsce kodowania nowotworów w innej niż ICD-10 klasyfikacji – klasyfikacji dedykowanej onkologii ICD-O-3. W większości przypadków zostaje ono uzupełnione automatycznie, na podstawie algorytmów wewnętrznych. Nie należy go modyfikować.

Dla nowotworów układu chłonnego pole to pozostanie puste – lokalizację chłoniaka najlepiej wpisać w polu Komentarz.

Pole 27A uzupełni się automatycznie lub pozostanie puste – nie należy go wypełniać. Jeśli znane są informacje o stopniu zróżnicowania nowotworu, należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej w polu obok.

Szczegóły nowotworu

Pole Nowotwór służy do określenia, czy jest on pojedynczy czy mnogi. Mnogi nie jest określeniem nowotworów wieloogniskowych lub odległych, przerzutowych ognisk nowotworu. To drugi (trzeci, kolejny itd.) nowotwór występujący niezależnie od poprzednio zdiagnozowanego, na ogół o innym typie morfologicznym.

Jeśli wykryty zostanie przerzut, należy w polu 25 pozostawić kod nowotworu pierwotnego, a także wybrać odpowiednią opcję w polu 28. Następnie uaktywnią się pola służące doprecyzowaniu – 29 oraz 30.

Pole Strona Ciała należy uzupełnić tylko dla narządów parzystych. Dla organów nieparzystych, należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”.

Kody stadium zaawansowania

Jeśli nowotwór jest w stadium in situ (przedinwazyjnym) należy zaznaczyć pole TIS.

Pole 32 należy wypełnić tylko wtedy, jeśli stadium zaawansowania można zakodować w klasyfikacji TNM. Jeśli nowotworu dotyczy inna klasyfikacja, ukaże się odpowiednie okno. Będzie to:

Dla kodów ICD-10 (Pole 25) z przedziału C18 do C21 – klasyfikacja Astlera-Collera.
Dla kodu C43 – klasyfikacja Clark (czerniaki).
Dla kodów z przedziału C51 – C58 – klasyfikacja FIGO.
Dla kodu C61 – Suma Gleasona (gruczoł krokowy).
Dla kodów z przedziału C81 do C85 oraz C96 – klasyfikacja Ann Arbour (nowotwory hematologiczne).

Dodatkowe pola klasyfikacji TNM

Jeśli zastosowano klasyfikację TNM, w polu 34 należy wybrać z listy stopień zaawansowania nowotworu.

Jeśli nie jest znane stadium zaawansowania nowotworu w żadnej z wymienionych klasyfikacji, istnieje możliwość określenia go wybierając jedną z kategorii określonych w polu 35.

Stadium zaawansowania określa się jedynie w momencie diagnozy, przed wdrożeniem leczenia.

Inne podstawy rozpoznania

W polu Inne podstawy rozpoznania należy określić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skriningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

ZADANIE

Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól na podstawie treści zadania.

Leczenie (1/2)

W tym polu możliwy jest wybór pomiędzy dwoma strategiami leczenia – leczeniem skojarzonym i nieskojarzonym. Zależnie od wyboru, pojawią się dodatkowe opcje do doprecyzowania. Również tutaj możliwe jest zaznaczenie kilku pól

Leczenie (2/2)

Jeśli wybrano leczenie nieskojarzone, w polu nr 38 należy zakreślić wszystkie metody leczenia przeciwnowotworowego nieskojarzonego, którym poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól. W przypadku raka piersi (C50, D05) w polu nr 39 należy podać, czy leczenie chirurgiczne obejmowało mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Rodzaj leczenia

W polu nr 40 należy zaznaczyć, jaki rodzaj leczenia wdrożono (intencja leczenia). W tym celu należy skorzystać z listy rozwijanej.

Ostatnie pole

W polu nr 41 należy określić datę wypełnienia karty, a w polu 42 wpisać numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) lekarza.

Dziękujemy!

Dziękujemy za udział w szkoleniu. Można je powtórzyć w dowolnej chwili, korzystając z przycisku „Uruchom samouczek”. Zachęcamy do samodzielnego treningu, a także wyświetlenia filmu z lektorem dostępnego na stronie szkolenia.

Życzymy miłego dnia!

Zaczynamy!

Witamy w scenariuszu trzecim dotyczącym czerniaka. Za chwilę wspólnie wypełnimy kartę pacjenta. Zanim zaczniemy, zwróć uwagę na treść zadania. Jest wyświetlona w dole ekranu i zawiera wszystkie informacje potrzebne do zakończenia szkolenia (najedź myszką, aby rozwinąć). Po samouczku poruszasz się za pomocą przycisków w okienkach takich jak to. Aby kontynuować, naciśnij „Dalej”.

Zakładki

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego składa się z dwóch części, podzielonych na zakładki – Dane pacjenta oraz Rozpoznanie. Poruszanie się pomiędzy zakładkami jest proste – wystarczy kliknięcie myszką.

Dane jednostki

Zaznaczone pola dotyczą wyboru jednostki medycznej, w której wypełniana jest karta. Wystarczy wpisać fragment nazwy jednostki, a następnie wybrać właściwą instytucję z listy rozwijanej poniżej pola. Można także najpierw uzupełnić pole Regon, które automatycznie uzupełni jednostkę.

ZADANIE

Rozpocznij wprowadzanie nazwy jednostki. W polu Nazwa jednostki wpisz słowo „Marii”, a następnie wybierz odpowiedni instytut.

Dane jednostki
UKOŃCZONO

Doskonale! Jeśli na liście nie ma Twojej jednostki, należy zgłosić ją do rejestru nowotworów umiejscowionego w Twoim województwie.

Lista rejestrów znajduje się w portalu KRN.

Dane pacjenta

Czas uzupełnić dane pacjenta. Rozpocznij od podania numeru PESEL – na jego podstawie system automatycznie uzupełni pola Data urodzenia oraz Płeć.

Okienko Obcokrajowiec zaznacza się jeśli pacjent nie jest Polakiem. Uaktywni się wtedy pole Kraj pochodzenia.

Prosimy NIE wypełniać pola Nr pacjenta w rejestrze wojewódzkim. Z kolei pole PID jest nieobowiązkowe, ale można je wypełnić wpisując w nim numer identyfikacyjny pacjenta w systemie Państwa szpitala lub przychodni.

ZADANIE

Wypełnij teraz wszystkie pola. Tym razem wystarczy jedynie kliknąć na każde z nich – samouczek sam pobierze odpowiednie dane z treści zadania.

Dane pacjenta
UKOŃCZONO

Ponieważ korzystasz z samouczka, pozwoliliśmy sobie na pewne uproszczenia – takie jak uzupełnienie jednym kliknięciem. W „zwykłej” karcie wspierać Cię będą sugerowane wartości pól oraz automatyczne powiązania między nimi.

Dane adresowe pacjenta (1/2)

Ta sekcja zawiera wiele ważnych pól, teraz pokażemy, jak wypełnić je sprawnie i poprawnie. Zacznijmy od wypełnienia czterech pól: Województwo, Powiat, Gmina oraz Kod TERYT (kod administracyjny miejsca zamieszkania).

ZADANIE

Zacznij od wybrania z listy rozwijanej odpowiedniego województwa. Następnie uzupełnij pola Powiat oraz Gmina za pomocą kliknięć. Sprawdź poprawność z treścią zadania.

Dane adresowe pacjenta (2/2)

Doskonale. Zauważ, że Kod TERYT uzupełnia się automatycznie na podstawie trzech wcześniej wypełnionych pól. Analogicznie, wpisując poprawny Kod TERYT można automatycznie uzupełnić pola Województwo, Powiat oraz Gmina.

ZADANIE

Teraz wypełnij pozostałe pola, rozpoczynając od Miejscowości, a kończąc na Ukończonej Szkole

Dane adresowe pacjenta
UKOŃCZONO

Doskonale! Pamiętaj o powiązaniach pomiędzy polami podczas wypełniania karty zgłoszenia – pozwoli to zaoszczędzić czas i znacznie usprawnić wypełnienie całej karty. Sugerujemy zaczynać od Kodu pocztowego, Kodu TERYT lub znanej już ścieżki Województwo -> Powiat -> Gmina.

Daty

Daty można uzupełniać poprzez wprowadzenie ich w odpowiednim formacie lub skorzystanie z datowników umieszczonych obok okienek. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym datom.

Daty - data rozpoznania

Uzupełniamy datą rozpoznania nowotworu. Istnieje hierarchia dat – jeśli nie znamy wyniku badania histopatologicznego lub daty innego badania diagnostycznego potwierdzającego nowotwór, wpisujemy najwcześniejszą datę wizyty w ambulatorium.

Algorytm systemu KRN zadecyduje, która z dat zgłoszonych w KZNZ zostanie ostatecznie uznana za datę zachorowania.

Daty - przyjęcie do ambulatorium

Pole to uzupełniamy, jeśli pacjent zgłosił się do ambulatorium.

Daty - przyjęcie do szpitala

Jeśli pacjent został poddany diagnostyce lub leczeniu w warunkach szpitalnych wpisujemy datę przyjęcia do szpitala. Do rejestru zgłaszamy tylko hospitalizacje mające związek z diagnozą lub postępem choroby.

Hospitalizacje związane z pobytami pacjenta w ramach tego samego kursu leczenia nie muszą być zgłaszane do rejestru. Każda zgłoszona hospitalizacja dodatkowo informuje rejestr, że pacjent żyje.

Daty - data wypisu

W polu 20 wprowadzamy datę wypisu ze szpitala.

ZADANIE

Kliknij na datownik przy polu 20, aby przejść dalej.

Daty - data zgonu

Jeśli pacjent zmarł, a data zgonu jest znana, należy uzupełnić pole numer 21, a także pola powiązane: od numeru 22 do 24C.

Daty - miejsce zgonu

Choć nie jest to data, należy wypełnić to pole, jeśli miejsce gonu pacjenta jest znane.

Do wyboru są: szpital, dom lub inne.

Daty - przyczyna zgonu

W tym polu należy wybrać jedną z dwóch kategorii przyczyn zgonu: nowotwór lub inna. W kolejnych polach 24A do 24C możliwe jest wpisanie przyczyn według klasyfikacji ICD-10.

Daty - wyjściowa przyczyna zgonu

Przyczyna, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących do zgonu. Do uzupełnienia należy użyć klasyfikacji ICD-10. Wyjściowa przyczyna zgonu jest oficjalnie używana przez GUS w krajowej statystyce zgonów.

Daty - wtórna przyczyna zgonu

Wtórną przyczyną zgonu jest choroba, która rozwinęła się jako skutek wyjściowej przyczyny zgonu.

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10.

Daty - bezpośrednia przyczyna zgonu

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10 wybierając ostateczną i bezpośrednią przyczynę, która zakończyła życie pacjenta.

Koniec części pierwszej!

Poprawnie wypełniliśmy pierwszą stronę Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, gratulujemy!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie pól: PESEL, 7-znakowy Kod TERYT oraz Data rozpoznania.

ZADANIE

Przejdź do drugiej części szkolenia poprzez kliknięcie na zakładkę „Rozpoznanie”.

Komentarz

Najpierw zwróćmy uwagę na bardzo ważne pole, jakim jest Komentarz. Można w nim doprecyzować lub wprowadzić ręcznie wszelkie informacje, jeśli tylko z jakiegoś powodu nie można dokładnie uzupełnić niektórych pól.

Pracownicy rejestru uważnie śledzą informacje wprowadzone w tym polu, dlatego zachęcamy do korzystania z niego w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Rozpocznijmy uzupełnianie tej sekcji określając lokalizację nowotworu za pomocą pełnego, pięcioznakowego kodu klasyfikacji ICD-10 w polu 25. Jeśli nie znamy kodu nowotworu, możemy rozpocząć wpisywanie jego nazwy i wybrać właściwą pozycję z listy rozwijanej poniżej pola.

ZADANIE

Uzupełnij pole 25 za pomocą kodu z treści zadania. Zwróć uwagę na zawężanie listy wyników w trakcie wpisywania kolejnych znaków z klawiatury.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Z listy rozwijanej w polu Status Badania wybieramy dane dotyczące diagnostyki histopatologicznej. Jeśli wybrana zostanie opcja „Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)”, uaktywni się kolejne pole – Kod histopatologiczny (z numerem 27). Należy w nim wpisać kod morfologiczny nowotworu.

Kod histopatologiczny jest potwierdzeniem badania mikroskopowego. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy wybrać „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy wybrać opcję – „pobrano wycinek – badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy wybrać „wynik negatywny”.

ZADANIE

Wybierz status badania odpowiadający treści zadania.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Lista kodów morfologicznych przydatnych do uzupełnienia pola 27 znajduje się w publikacji „Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii ICD-O-3” umieszczonej w formacie PDF na portalu KRN.

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji ICD-10 typ morfologiczny może zostać wpisany w postaci tekstowej (w języku polskim, angielskim lub łacińskim) i wybrany z listy rozwijanej.

ZADANIE

Na potrzeby samouczka, kod histopatologiczny do zadania zostanie automatycznie wypełniony. Kliknij myszką na jego polu.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Pole nr 25A nie jest obowiązkowe - jest to miejsce kodowania nowotworów w innej niż ICD-10 klasyfikacji – klasyfikacji dedykowanej onkologii ICD-O-3. W większości przypadków zostaje ono uzupełnione automatycznie, na podstawie algorytmów wewnętrznych. Nie należy go modyfikować.

Dla nowotworów układu chłonnego pole to pozostanie puste – lokalizację chłoniaka najlepiej wpisać w polu Komentarz.

Pole 27A uzupełni się automatycznie lub pozostanie puste – nie należy go wypełniać. Jeśli znane są informacje o stopniu zróżnicowania nowotworu, należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej w polu obok.

Szczegóły nowotworu

Pole Nowotwór służy do określenia, czy jest on pojedynczy czy mnogi. Mnogi nie jest określeniem nowotworów wieloogniskowych lub odległych, przerzutowych ognisk nowotworu. To drugi (trzeci, kolejny itd.) nowotwór występujący niezależnie od poprzednio zdiagnozowanego, na ogół o innym typie morfologicznym.

Jeśli wykryty zostanie przerzut, należy w polu 25 pozostawić kod nowotworu pierwotnego, a także wybrać odpowiednią opcję w polu 28. Następnie uaktywnią się pola służące doprecyzowaniu – 29 oraz 30.

Pole Strona Ciała należy uzupełnić tylko dla narządów parzystych. Dla organów nieparzystych, należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”.

Kody stadium zaawansowania

Jeśli nowotwór jest w stadium in situ (przedinwazyjnym) należy zaznaczyć pole TIS.

Pole 32 należy wypełnić tylko wtedy, jeśli stadium zaawansowania można zakodować w klasyfikacji TNM. Jeśli nowotworu dotyczy inna klasyfikacja, ukaże się odpowiednie okno. Będzie to:

Dla kodów ICD-10 (Pole 25) z przedziału C18 do C21 – klasyfikacja Astlera-Collera.
Dla kodu C43 – klasyfikacja Clark (czerniaki).
Dla kodów z przedziału C51 – C58 – klasyfikacja FIGO.
Dla kodu C61 – Suma Gleasona (gruczoł krokowy).
Dla kodów z przedziału C81 do C85 oraz C96 – klasyfikacja Ann Arbour (nowotwory hematologiczne).

Kody stadium zaawansowania
ZADANIE

Prosimy o wypełnienie pól klasyfikacji zgodnie z treścią zadania.

Dodatkowe pola klasyfikacji TNM

Jeśli zastosowano klasyfikację TNM, w polu 34 należy wybrać z listy stopień zaawansowania nowotworu.

Jeśli nie jest znane stadium zaawansowania nowotworu w żadnej z wymienionych klasyfikacji, istnieje możliwość określenia go wybierając jedną z kategorii określonych w polu 35.

Stadium zaawansowania określa się jedynie w momencie diagnozy, przed wdrożeniem leczenia.

Inne podstawy rozpoznania

W polu Inne podstawy rozpoznania należy określić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skriningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

ZADANIE

Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól na podstawie treści zadania.

Leczenie (1/2)

W tym polu możliwy jest wybór pomiędzy dwoma strategiami leczenia – leczeniem skojarzonym i nieskojarzonym. Zależnie od wyboru, pojawią się dodatkowe opcje do doprecyzowania. Również tutaj możliwe jest zaznaczenie kilku pól

Leczenie (2/2)

Jeśli wybrano leczenie nieskojarzone, w polu nr 38 należy zakreślić wszystkie metody leczenia przeciwnowotworowego nieskojarzonego, którym poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól. W przypadku raka piersi (C50, D05) w polu nr 39 należy podać, czy leczenie chirurgiczne obejmowało mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Rodzaj leczenia

W polu nr 40 należy zaznaczyć, jaki rodzaj leczenia wdrożono (intencja leczenia). W tym celu należy skorzystać z listy rozwijanej.

Ostatnie pole

W polu nr 41 należy określić datę wypełnienia karty, a w polu 42 wpisać numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) lekarza.

Dziękujemy!

Dziękujemy za udział w szkoleniu. Można je powtórzyć w dowolnej chwili, korzystając z przycisku „Uruchom samouczek”. Zachęcamy do samodzielnego treningu, a także wyświetlenia filmu z lektorem dostępnego na stronie szkolenia.

Życzymy miłego dnia!

Zaczynamy!

Witamy w scenariuszu czwartym dotyczącym gruczołu krokowego. Za chwilę wspólnie wypełnimy kartę pacjenta. Zanim zaczniemy, zwróć uwagę na treść zadania. Jest wyświetlona w dole ekranu i zawiera wszystkie informacje potrzebne do zakończenia szkolenia (najedź myszką, aby rozwinąć). Po samouczku poruszasz się za pomocą przycisków w okienkach takich jak to. Aby kontynuować, naciśnij „Dalej”.

Zakładki

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego składa się z dwóch części, podzielonych na zakładki – Dane pacjenta oraz Rozpoznanie. Poruszanie się pomiędzy zakładkami jest proste – wystarczy kliknięcie myszką.

Dane jednostki

Zaznaczone pola dotyczą wyboru jednostki medycznej, w której wypełniana jest karta. Wystarczy wpisać fragment nazwy jednostki, a następnie wybrać właściwą instytucję z listy rozwijanej poniżej pola. Można także najpierw uzupełnić pole Regon, które automatycznie uzupełni jednostkę.

ZADANIE

Rozpocznij wprowadzanie nazwy jednostki. W polu Nazwa jednostki wpisz słowo „Marii”, a następnie wybierz odpowiedni instytut.

Dane jednostki
UKOŃCZONO

Doskonale! Jeśli na liście nie ma Twojej jednostki, należy zgłosić ją do rejestru nowotworów umiejscowionego w Twoim województwie.

Lista rejestrów znajduje się w portalu KRN.

Dane pacjenta

Czas uzupełnić dane pacjenta. Rozpocznij od podania numeru PESEL – na jego podstawie system automatycznie uzupełni pola Data urodzenia oraz Płeć.

Okienko Obcokrajowiec zaznacza się jeśli pacjent nie jest Polakiem. Uaktywni się wtedy pole Kraj pochodzenia.

Prosimy NIE wypełniać pola Nr pacjenta w rejestrze wojewódzkim. Z kolei pole PID jest nieobowiązkowe, ale można je wypełnić wpisując w nim numer identyfikacyjny pacjenta w systemie Państwa szpitala lub przychodni.

ZADANIE

Wypełnij teraz wszystkie pola. Tym razem wystarczy jedynie kliknąć na każde z nich – samouczek sam pobierze odpowiednie dane z treści zadania.

Dane pacjenta
UKOŃCZONO

Ponieważ korzystasz z samouczka, pozwoliliśmy sobie na pewne uproszczenia – takie jak uzupełnienie jednym kliknięciem. W „zwykłej” karcie wspierać Cię będą sugerowane wartości pól oraz automatyczne powiązania między nimi.

Dane adresowe pacjenta (1/2)

Ta sekcja zawiera wiele ważnych pól, teraz pokażemy, jak wypełnić je sprawnie i poprawnie. Zacznijmy od wypełnienia czterech pól: Województwo, Powiat, Gmina oraz Kod TERYT (kod administracyjny miejsca zamieszkania).

ZADANIE

Zacznij od wybrania z listy rozwijanej odpowiedniego województwa. Następnie uzupełnij pola Powiat oraz Gmina za pomocą kliknięć. Sprawdź poprawność z treścią zadania.

Dane adresowe pacjenta (2/2)

Doskonale. Zauważ, że Kod TERYT uzupełnia się automatycznie na podstawie trzech wcześniej wypełnionych pól. Analogicznie, wpisując poprawny Kod TERYT można automatycznie uzupełnić pola Województwo, Powiat oraz Gmina.

ZADANIE

Teraz wypełnij pozostałe pola, rozpoczynając od Miejscowości, a kończąc na Ukończonej Szkole

Dane adresowe pacjenta
UKOŃCZONO

Doskonale! Pamiętaj o powiązaniach pomiędzy polami podczas wypełniania karty zgłoszenia – pozwoli to zaoszczędzić czas i znacznie usprawnić wypełnienie całej karty. Sugerujemy zaczynać od Kodu pocztowego, Kodu TERYT lub znanej już ścieżki Województwo -> Powiat -> Gmina.

Daty

Daty można uzupełniać poprzez wprowadzenie ich w odpowiednim formacie lub skorzystanie z datowników umieszczonych obok okienek. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym datom.

Daty - data rozpoznania

Uzupełniamy datą rozpoznania nowotworu. Istnieje hierarchia dat – jeśli nie znamy wyniku badania histopatologicznego lub daty innego badania diagnostycznego potwierdzającego nowotwór, wpisujemy najwcześniejszą datę wizyty w ambulatorium.

Algorytm systemu KRN zadecyduje, która z dat zgłoszonych w KZNZ zostanie ostatecznie uznana za datę zachorowania.

Daty - przyjęcie do ambulatorium

Pole to uzupełniamy, jeśli pacjent zgłosił się do ambulatorium.

Daty - przyjęcie do szpitala

Jeśli pacjent został poddany diagnostyce lub leczeniu w warunkach szpitalnych wpisujemy datę przyjęcia do szpitala. Do rejestru zgłaszamy tylko hospitalizacje mające związek z diagnozą lub postępem choroby.

Hospitalizacje związane z pobytami pacjenta w ramach tego samego kursu leczenia nie muszą być zgłaszane do rejestru. Każda zgłoszona hospitalizacja dodatkowo informuje rejestr, że pacjent żyje.

Daty - data wypisu

W polu 20 wprowadzamy datę wypisu ze szpitala.

ZADANIE

Kliknij na datownik przy polu 20, aby przejść dalej.

Daty - data zgonu

Jeśli pacjent zmarł, a data zgonu jest znana, należy uzupełnić pole numer 21, a także pola powiązane: od numeru 22 do 24C.

Daty - miejsce zgonu

Choć nie jest to data, należy wypełnić to pole, jeśli miejsce gonu pacjenta jest znane.

Do wyboru są: szpital, dom lub inne.

Daty - przyczyna zgonu

W tym polu należy wybrać jedną z dwóch kategorii przyczyn zgonu: nowotwór lub inna. W kolejnych polach 24A do 24C możliwe jest wpisanie przyczyn według klasyfikacji ICD-10.

Daty - wyjściowa przyczyna zgonu

Przyczyna, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących do zgonu. Do uzupełnienia należy użyć klasyfikacji ICD-10. Wyjściowa przyczyna zgonu jest oficjalnie używana przez GUS w krajowej statystyce zgonów.

Daty - wtórna przyczyna zgonu

Wtórną przyczyną zgonu jest choroba, która rozwinęła się jako skutek wyjściowej przyczyny zgonu.

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10.

Daty - bezpośrednia przyczyna zgonu

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10 wybierając ostateczną i bezpośrednią przyczynę, która zakończyła życie pacjenta.

Koniec części pierwszej!

Poprawnie wypełniliśmy pierwszą stronę Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, gratulujemy!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie pól: PESEL, 7-znakowy Kod TERYT oraz Data rozpoznania.

ZADANIE

Przejdź do drugiej części szkolenia poprzez kliknięcie na zakładkę „Rozpoznanie”.

Komentarz

Najpierw zwróćmy uwagę na bardzo ważne pole, jakim jest Komentarz. Można w nim doprecyzować lub wprowadzić ręcznie wszelkie informacje, jeśli tylko z jakiegoś powodu nie można dokładnie uzupełnić niektórych pól.

Pracownicy rejestru uważnie śledzą informacje wprowadzone w tym polu, dlatego zachęcamy do korzystania z niego w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Rozpocznijmy uzupełnianie tej sekcji określając lokalizację nowotworu za pomocą pełnego, pięcioznakowego kodu klasyfikacji ICD-10 w polu 25. Jeśli nie znamy kodu nowotworu, możemy rozpocząć wpisywanie jego nazwy i wybrać właściwą pozycję z listy rozwijanej poniżej pola.

ZADANIE

Uzupełnij pole 25 za pomocą kodu z treści zadania. Zwróć uwagę na zawężanie listy wyników w trakcie wpisywania kolejnych znaków z klawiatury.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Z listy rozwijanej w polu Status Badania wybieramy dane dotyczące diagnostyki histopatologicznej. Jeśli wybrana zostanie opcja „Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)”, uaktywni się kolejne pole – Kod histopatologiczny (z numerem 27). Należy w nim wpisać kod morfologiczny nowotworu.

Kod histopatologiczny jest potwierdzeniem badania mikroskopowego. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy wybrać „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy wybrać opcję – „pobrano wycinek – badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy wybrać „wynik negatywny”.

ZADANIE

Wybierz status badania odpowiadający treści zadania.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Lista kodów morfologicznych przydatnych do uzupełnienia pola 27 znajduje się w publikacji „Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii ICD-O-3” umieszczonej w formacie PDF na portalu KRN.

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji ICD-10 typ morfologiczny może zostać wpisany w postaci tekstowej (w języku polskim, angielskim lub łacińskim) i wybrany z listy rozwijanej.

ZADANIE

Na potrzeby samouczka, kod histopatologiczny do zadania zostanie automatycznie wypełniony. Kliknij myszką na jego polu.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Pole nr 25A nie jest obowiązkowe - jest to miejsce kodowania nowotworów w innej niż ICD-10 klasyfikacji – klasyfikacji dedykowanej onkologii ICD-O-3. W większości przypadków zostaje ono uzupełnione automatycznie, na podstawie algorytmów wewnętrznych. Nie należy go modyfikować.

Dla nowotworów układu chłonnego pole to pozostanie puste – lokalizację chłoniaka najlepiej wpisać w polu Komentarz.

Pole 27A uzupełni się automatycznie lub pozostanie puste – nie należy go wypełniać. Jeśli znane są informacje o stopniu zróżnicowania nowotworu, należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej w polu obok.

Szczegóły nowotworu

Pole Nowotwór służy do określenia, czy jest on pojedynczy czy mnogi. Mnogi nie jest określeniem nowotworów wieloogniskowych lub odległych, przerzutowych ognisk nowotworu. To drugi (trzeci, kolejny itd.) nowotwór występujący niezależnie od poprzednio zdiagnozowanego, na ogół o innym typie morfologicznym.

Jeśli wykryty zostanie przerzut, należy w polu 25 pozostawić kod nowotworu pierwotnego, a także wybrać odpowiednią opcję w polu 28. Następnie uaktywnią się pola służące doprecyzowaniu – 29 oraz 30.

Pole Strona Ciała należy uzupełnić tylko dla narządów parzystych. Dla organów nieparzystych, należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”.

Kody stadium zaawansowania

Jeśli nowotwór jest w stadium in situ (przedinwazyjnym) należy zaznaczyć pole TIS.

Pole 32 należy wypełnić tylko wtedy, jeśli stadium zaawansowania można zakodować w klasyfikacji TNM. Jeśli nowotworu dotyczy inna klasyfikacja, ukaże się odpowiednie okno. Będzie to:

Dla kodów ICD-10 (Pole 25) z przedziału C18 do C21 – klasyfikacja Astlera-Collera.
Dla kodu C43 – klasyfikacja Clark (czerniaki).
Dla kodów z przedziału C51 – C58 – klasyfikacja FIGO.
Dla kodu C61 – Suma Gleasona (gruczoł krokowy).
Dla kodów z przedziału C81 do C85 oraz C96 – klasyfikacja Ann Arbour (nowotwory hematologiczne).

Kody stadium zaawansowania
ZADANIE

Prosimy o wypełnienie pól klasyfikacji zgodnie z treścią zadania.

Dodatkowe pola klasyfikacji TNM

Jeśli zastosowano klasyfikację TNM, w polu 34 należy wybrać z listy stopień zaawansowania nowotworu.

Jeśli nie jest znane stadium zaawansowania nowotworu w żadnej z wymienionych klasyfikacji, istnieje możliwość określenia go wybierając jedną z kategorii określonych w polu 35.

Stadium zaawansowania określa się jedynie w momencie diagnozy, przed wdrożeniem leczenia.

Inne podstawy rozpoznania

W polu Inne podstawy rozpoznania należy określić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skriningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

ZADANIE

Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól na podstawie treści zadania.

Leczenie (1/2)

W tym polu możliwy jest wybór pomiędzy dwoma strategiami leczenia – leczeniem skojarzonym i nieskojarzonym. Zależnie od wyboru, pojawią się dodatkowe opcje do doprecyzowania. Również tutaj możliwe jest zaznaczenie kilku pól

Leczenie (2/2)

Jeśli wybrano leczenie nieskojarzone, w polu nr 38 należy zakreślić wszystkie metody leczenia przeciwnowotworowego nieskojarzonego, którym poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól. W przypadku raka piersi (C50, D05) w polu nr 39 należy podać, czy leczenie chirurgiczne obejmowało mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Rodzaj leczenia

W polu nr 40 należy zaznaczyć, jaki rodzaj leczenia wdrożono (intencja leczenia). W tym celu należy skorzystać z listy rozwijanej.

Ostatnie pole

W polu nr 41 należy określić datę wypełnienia karty, a w polu 42 wpisać numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) lekarza.

Dziękujemy!

Dziękujemy za udział w szkoleniu. Można je powtórzyć w dowolnej chwili, korzystając z przycisku „Uruchom samouczek”. Zachęcamy do samodzielnego treningu, a także wyświetlenia filmu z lektorem dostępnego na stronie szkolenia.

Życzymy miłego dnia!

Zaczynamy!

Witamy w scenariuszu piątym dotyczącym raka trzonu macicy. Za chwilę wspólnie wypełnimy kartę pacjenta. Zanim zaczniemy, zwróć uwagę na treść zadania. Jest wyświetlona w dole ekranu i zawiera wszystkie informacje potrzebne do zakończenia szkolenia (najedź myszką, aby rozwinąć). Po samouczku poruszasz się za pomocą przycisków w okienkach takich jak to. Aby kontynuować, naciśnij „Dalej”.

Zakładki

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego składa się z dwóch części, podzielonych na zakładki – Dane pacjenta oraz Rozpoznanie. Poruszanie się pomiędzy zakładkami jest proste – wystarczy kliknięcie myszką.

Dane jednostki

Zaznaczone pola dotyczą wyboru jednostki medycznej, w której wypełniana jest karta. Wystarczy wpisać fragment nazwy jednostki, a następnie wybrać właściwą instytucję z listy rozwijanej poniżej pola. Można także najpierw uzupełnić pole Regon, które automatycznie uzupełni jednostkę.

ZADANIE

Rozpocznij wprowadzanie nazwy jednostki. W polu Nazwa jednostki wpisz słowo „Marii”, a następnie wybierz odpowiedni instytut.

Dane jednostki
UKOŃCZONO

Doskonale! Jeśli na liście nie ma Twojej jednostki, należy zgłosić ją do rejestru nowotworów umiejscowionego w Twoim województwie.

Lista rejestrów znajduje się w portalu KRN.

Dane pacjenta

Czas uzupełnić dane pacjenta. Rozpocznij od podania numeru PESEL – na jego podstawie system automatycznie uzupełni pola Data urodzenia oraz Płeć.

Okienko Obcokrajowiec zaznacza się jeśli pacjent nie jest Polakiem. Uaktywni się wtedy pole Kraj pochodzenia.

Prosimy NIE wypełniać pola Nr pacjenta w rejestrze wojewódzkim. Z kolei pole PID jest nieobowiązkowe, ale można je wypełnić wpisując w nim numer identyfikacyjny pacjenta w systemie Państwa szpitala lub przychodni.

ZADANIE

Wypełnij teraz wszystkie pola. Tym razem wystarczy jedynie kliknąć na każde z nich – samouczek sam pobierze odpowiednie dane z treści zadania.

Dane pacjenta
UKOŃCZONO

Ponieważ korzystasz z samouczka, pozwoliliśmy sobie na pewne uproszczenia – takie jak uzupełnienie jednym kliknięciem. W „zwykłej” karcie wspierać Cię będą sugerowane wartości pól oraz automatyczne powiązania między nimi.

Dane adresowe pacjenta (1/2)

Ta sekcja zawiera wiele ważnych pól, teraz pokażemy, jak wypełnić je sprawnie i poprawnie. Zacznijmy od wypełnienia czterech pól: Województwo, Powiat, Gmina oraz Kod TERYT (kod administracyjny miejsca zamieszkania).

ZADANIE

Zacznij od wybrania z listy rozwijanej odpowiedniego województwa. Następnie uzupełnij pola Powiat oraz Gmina za pomocą kliknięć. Sprawdź poprawność z treścią zadania.

Dane adresowe pacjenta (2/2)

Doskonale. Zauważ, że Kod TERYT uzupełnia się automatycznie na podstawie trzech wcześniej wypełnionych pól. Analogicznie, wpisując poprawny Kod TERYT można automatycznie uzupełnić pola Województwo, Powiat oraz Gmina.

ZADANIE

Teraz wypełnij pozostałe pola, rozpoczynając od Miejscowości, a kończąc na Ukończonej Szkole

Dane adresowe pacjenta
UKOŃCZONO

Doskonale! Pamiętaj o powiązaniach pomiędzy polami podczas wypełniania karty zgłoszenia – pozwoli to zaoszczędzić czas i znacznie usprawnić wypełnienie całej karty. Sugerujemy zaczynać od Kodu pocztowego, Kodu TERYT lub znanej już ścieżki Województwo -> Powiat -> Gmina.

Daty

Daty można uzupełniać poprzez wprowadzenie ich w odpowiednim formacie lub skorzystanie z datowników umieszczonych obok okienek. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym datom.

Daty - data rozpoznania

Uzupełniamy datą rozpoznania nowotworu. Istnieje hierarchia dat – jeśli nie znamy wyniku badania histopatologicznego lub daty innego badania diagnostycznego potwierdzającego nowotwór, wpisujemy najwcześniejszą datę wizyty w ambulatorium.

Algorytm systemu KRN zadecyduje, która z dat zgłoszonych w KZNZ zostanie ostatecznie uznana za datę zachorowania.

Daty - przyjęcie do ambulatorium

Pole to uzupełniamy, jeśli pacjent zgłosił się do ambulatorium.

Daty - przyjęcie do szpitala

Jeśli pacjent został poddany diagnostyce lub leczeniu w warunkach szpitalnych wpisujemy datę przyjęcia do szpitala. Do rejestru zgłaszamy tylko hospitalizacje mające związek z diagnozą lub postępem choroby.

Hospitalizacje związane z pobytami pacjenta w ramach tego samego kursu leczenia nie muszą być zgłaszane do rejestru. Każda zgłoszona hospitalizacja dodatkowo informuje rejestr, że pacjent żyje.

Daty - data wypisu

W polu 20 wprowadzamy datę wypisu ze szpitala.

ZADANIE

Kliknij na datownik przy polu 20, aby przejść dalej.

Daty - data zgonu

Jeśli pacjent zmarł, a data zgonu jest znana, należy uzupełnić pole numer 21, a także pola powiązane: od numeru 22 do 24C.

Daty - miejsce zgonu

Choć nie jest to data, należy wypełnić to pole, jeśli miejsce gonu pacjenta jest znane.

Do wyboru są: szpital, dom lub inne.

Daty - przyczyna zgonu

W tym polu należy wybrać jedną z dwóch kategorii przyczyn zgonu: nowotwór lub inna. W kolejnych polach 24A do 24C możliwe jest wpisanie przyczyn według klasyfikacji ICD-10.

Daty - wyjściowa przyczyna zgonu

Przyczyna, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących do zgonu. Do uzupełnienia należy użyć klasyfikacji ICD-10. Wyjściowa przyczyna zgonu jest oficjalnie używana przez GUS w krajowej statystyce zgonów.

Daty - wtórna przyczyna zgonu

Wtórną przyczyną zgonu jest choroba, która rozwinęła się jako skutek wyjściowej przyczyny zgonu.

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10.

Daty - bezpośrednia przyczyna zgonu

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10 wybierając ostateczną i bezpośrednią przyczynę, która zakończyła życie pacjenta.

Koniec części pierwszej!

Poprawnie wypełniliśmy pierwszą stronę Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, gratulujemy!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie pól: PESEL, 7-znakowy Kod TERYT oraz Data rozpoznania.

ZADANIE

Przejdź do drugiej części szkolenia poprzez kliknięcie na zakładkę „Rozpoznanie”.

Komentarz

Najpierw zwróćmy uwagę na bardzo ważne pole, jakim jest Komentarz. Można w nim doprecyzować lub wprowadzić ręcznie wszelkie informacje, jeśli tylko z jakiegoś powodu nie można dokładnie uzupełnić niektórych pól.

Pracownicy rejestru uważnie śledzą informacje wprowadzone w tym polu, dlatego zachęcamy do korzystania z niego w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Rozpocznijmy uzupełnianie tej sekcji określając lokalizację nowotworu za pomocą pełnego, pięcioznakowego kodu klasyfikacji ICD-10 w polu 25. Jeśli nie znamy kodu nowotworu, możemy rozpocząć wpisywanie jego nazwy i wybrać właściwą pozycję z listy rozwijanej poniżej pola.

ZADANIE

Uzupełnij pole 25 za pomocą kodu z treści zadania. Zwróć uwagę na zawężanie listy wyników w trakcie wpisywania kolejnych znaków z klawiatury.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Z listy rozwijanej w polu Status Badania wybieramy dane dotyczące diagnostyki histopatologicznej. Jeśli wybrana zostanie opcja „Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)”, uaktywni się kolejne pole – Kod histopatologiczny (z numerem 27). Należy w nim wpisać kod morfologiczny nowotworu.

Kod histopatologiczny jest potwierdzeniem badania mikroskopowego. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy wybrać „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy wybrać opcję – „pobrano wycinek – badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy wybrać „wynik negatywny”.

ZADANIE

Wybierz status badania odpowiadający treści zadania.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Lista kodów morfologicznych przydatnych do uzupełnienia pola 27 znajduje się w publikacji „Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii ICD-O-3” umieszczonej w formacie PDF na portalu KRN.

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji ICD-10 typ morfologiczny może zostać wpisany w postaci tekstowej (w języku polskim, angielskim lub łacińskim) i wybrany z listy rozwijanej.

ZADANIE

Na potrzeby samouczka, kod histopatologiczny do zadania zostanie automatycznie wypełniony. Kliknij myszką na jego polu.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Pole nr 25A nie jest obowiązkowe - jest to miejsce kodowania nowotworów w innej niż ICD-10 klasyfikacji – klasyfikacji dedykowanej onkologii ICD-O-3. W większości przypadków zostaje ono uzupełnione automatycznie, na podstawie algorytmów wewnętrznych. Nie należy go modyfikować.

Dla nowotworów układu chłonnego pole to pozostanie puste – lokalizację chłoniaka najlepiej wpisać w polu Komentarz.

Pole 27A uzupełni się automatycznie lub pozostanie puste – nie należy go wypełniać. Jeśli znane są informacje o stopniu zróżnicowania nowotworu, należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej w polu obok.

Szczegóły nowotworu

Pole Nowotwór służy do określenia, czy jest on pojedynczy czy mnogi. Mnogi nie jest określeniem nowotworów wieloogniskowych lub odległych, przerzutowych ognisk nowotworu. To drugi (trzeci, kolejny itd.) nowotwór występujący niezależnie od poprzednio zdiagnozowanego, na ogół o innym typie morfologicznym.

Jeśli wykryty zostanie przerzut, należy w polu 25 pozostawić kod nowotworu pierwotnego, a także wybrać odpowiednią opcję w polu 28. Następnie uaktywnią się pola służące doprecyzowaniu – 29 oraz 30.

Pole Strona Ciała należy uzupełnić tylko dla narządów parzystych. Dla organów nieparzystych, należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”.

Kody stadium zaawansowania

Jeśli nowotwór jest w stadium in situ (przedinwazyjnym) należy zaznaczyć pole TIS.

Pole 32 należy wypełnić tylko wtedy, jeśli stadium zaawansowania można zakodować w klasyfikacji TNM. Jeśli nowotworu dotyczy inna klasyfikacja, ukaże się odpowiednie okno. Będzie to:

Dla kodów ICD-10 (Pole 25) z przedziału C18 do C21 – klasyfikacja Astlera-Collera.
Dla kodu C43 – klasyfikacja Clark (czerniaki).
Dla kodów z przedziału C51 – C58 – klasyfikacja FIGO.
Dla kodu C61 – Suma Gleasona (gruczoł krokowy).
Dla kodów z przedziału C81 do C85 oraz C96 – klasyfikacja Ann Arbour (nowotwory hematologiczne).

Kody stadium zaawansowania
ZADANIE

Prosimy o wypełnienie pól klasyfikacji zgodnie z treścią zadania.

Dodatkowe pola klasyfikacji TNM

Jeśli zastosowano klasyfikację TNM, w polu 34 należy wybrać z listy stopień zaawansowania nowotworu.

Jeśli nie jest znane stadium zaawansowania nowotworu w żadnej z wymienionych klasyfikacji, istnieje możliwość określenia go wybierając jedną z kategorii określonych w polu 35.

Stadium zaawansowania określa się jedynie w momencie diagnozy, przed wdrożeniem leczenia.

Inne podstawy rozpoznania

W polu Inne podstawy rozpoznania należy określić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skriningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

ZADANIE

Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól na podstawie treści zadania.

Leczenie (1/2)

W tym polu możliwy jest wybór pomiędzy dwoma strategiami leczenia – leczeniem skojarzonym i nieskojarzonym. Zależnie od wyboru, pojawią się dodatkowe opcje do doprecyzowania. Również tutaj możliwe jest zaznaczenie kilku pól

Leczenie (2/2)

Jeśli wybrano leczenie nieskojarzone, w polu nr 38 należy zakreślić wszystkie metody leczenia przeciwnowotworowego nieskojarzonego, którym poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól. W przypadku raka piersi (C50, D05) w polu nr 39 należy podać, czy leczenie chirurgiczne obejmowało mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Rodzaj leczenia

W polu nr 40 należy zaznaczyć, jaki rodzaj leczenia wdrożono (intencja leczenia). W tym celu należy skorzystać z listy rozwijanej.

Ostatnie pole

W polu nr 41 należy określić datę wypełnienia karty, a w polu 42 wpisać numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) lekarza.

Dziękujemy!

Dziękujemy za udział w szkoleniu. Można je powtórzyć w dowolnej chwili, korzystając z przycisku „Uruchom samouczek”. Zachęcamy do samodzielnego treningu, a także wyświetlenia filmu z lektorem dostępnego na stronie szkolenia.

Życzymy miłego dnia!

Zaczynamy!

Witamy w scenariuszu szóstym dotyczącym raka jelita grubego. Za chwilę wspólnie wypełnimy kartę pacjenta. Zanim zaczniemy, zwróć uwagę na treść zadania. Jest wyświetlona w dole ekranu i zawiera wszystkie informacje potrzebne do zakończenia szkolenia (najedź myszką, aby rozwinąć). Po samouczku poruszasz się za pomocą przycisków w okienkach takich jak to. Aby kontynuować, naciśnij „Dalej”.

Zakładki

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego składa się z dwóch części, podzielonych na zakładki – Dane pacjenta oraz Rozpoznanie. Poruszanie się pomiędzy zakładkami jest proste – wystarczy kliknięcie myszką.

Dane jednostki

Zaznaczone pola dotyczą wyboru jednostki medycznej, w której wypełniana jest karta. Wystarczy wpisać fragment nazwy jednostki, a następnie wybrać właściwą instytucję z listy rozwijanej poniżej pola. Można także najpierw uzupełnić pole Regon, które automatycznie uzupełni jednostkę.

ZADANIE

Rozpocznij wprowadzanie nazwy jednostki. W polu Nazwa jednostki wpisz słowo „Marii”, a następnie wybierz odpowiedni instytut.

Dane jednostki
UKOŃCZONO

Doskonale! Jeśli na liście nie ma Twojej jednostki, należy zgłosić ją do rejestru nowotworów umiejscowionego w Twoim województwie.

Lista rejestrów znajduje się w portalu KRN.

Dane pacjenta

Czas uzupełnić dane pacjenta. Rozpocznij od podania numeru PESEL – na jego podstawie system automatycznie uzupełni pola Data urodzenia oraz Płeć.

Okienko Obcokrajowiec zaznacza się jeśli pacjent nie jest Polakiem. Uaktywni się wtedy pole Kraj pochodzenia.

Prosimy NIE wypełniać pola Nr pacjenta w rejestrze wojewódzkim. Z kolei pole PID jest nieobowiązkowe, ale można je wypełnić wpisując w nim numer identyfikacyjny pacjenta w systemie Państwa szpitala lub przychodni.

ZADANIE

Wypełnij teraz wszystkie pola. Tym razem wystarczy jedynie kliknąć na każde z nich – samouczek sam pobierze odpowiednie dane z treści zadania.

Dane pacjenta
UKOŃCZONO

Ponieważ korzystasz z samouczka, pozwoliliśmy sobie na pewne uproszczenia – takie jak uzupełnienie jednym kliknięciem. W „zwykłej” karcie wspierać Cię będą sugerowane wartości pól oraz automatyczne powiązania między nimi.

Dane adresowe pacjenta (1/2)

Ta sekcja zawiera wiele ważnych pól, teraz pokażemy, jak wypełnić je sprawnie i poprawnie. Zacznijmy od wypełnienia czterech pól: Województwo, Powiat, Gmina oraz Kod TERYT (kod administracyjny miejsca zamieszkania).

ZADANIE

Zacznij od wybrania z listy rozwijanej odpowiedniego województwa. Następnie uzupełnij pola Powiat oraz Gmina za pomocą kliknięć. Sprawdź poprawność z treścią zadania.

Dane adresowe pacjenta (2/2)

Doskonale. Zauważ, że Kod TERYT uzupełnia się automatycznie na podstawie trzech wcześniej wypełnionych pól. Analogicznie, wpisując poprawny Kod TERYT można automatycznie uzupełnić pola Województwo, Powiat oraz Gmina.

ZADANIE

Teraz wypełnij pozostałe pola, rozpoczynając od Miejscowości, a kończąc na Ukończonej Szkole

Dane adresowe pacjenta
UKOŃCZONO

Doskonale! Pamiętaj o powiązaniach pomiędzy polami podczas wypełniania karty zgłoszenia – pozwoli to zaoszczędzić czas i znacznie usprawnić wypełnienie całej karty. Sugerujemy zaczynać od Kodu pocztowego, Kodu TERYT lub znanej już ścieżki Województwo -> Powiat -> Gmina.

Daty

Daty można uzupełniać poprzez wprowadzenie ich w odpowiednim formacie lub skorzystanie z datowników umieszczonych obok okienek. Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym datom.

Daty - data rozpoznania

Uzupełniamy datą rozpoznania nowotworu. Istnieje hierarchia dat – jeśli nie znamy wyniku badania histopatologicznego lub daty innego badania diagnostycznego potwierdzającego nowotwór, wpisujemy najwcześniejszą datę wizyty w ambulatorium.

Algorytm systemu KRN zadecyduje, która z dat zgłoszonych w KZNZ zostanie ostatecznie uznana za datę zachorowania.

Daty - przyjęcie do ambulatorium

Pole to uzupełniamy, jeśli pacjent zgłosił się do ambulatorium.

Daty - przyjęcie do szpitala

Jeśli pacjent został poddany diagnostyce lub leczeniu w warunkach szpitalnych wpisujemy datę przyjęcia do szpitala. Do rejestru zgłaszamy tylko hospitalizacje mające związek z diagnozą lub postępem choroby.

Hospitalizacje związane z pobytami pacjenta w ramach tego samego kursu leczenia nie muszą być zgłaszane do rejestru. Każda zgłoszona hospitalizacja dodatkowo informuje rejestr, że pacjent żyje.

Daty - data wypisu

W polu 20 wprowadzamy datę wypisu ze szpitala.

ZADANIE

Kliknij na datownik przy polu 20, aby przejść dalej.

Daty - data zgonu

Jeśli pacjent zmarł, a data zgonu jest znana, należy uzupełnić pole numer 21, a także pola powiązane: od numeru 22 do 24C.

Daty - miejsce zgonu

Choć nie jest to data, należy wypełnić to pole, jeśli miejsce gonu pacjenta jest znane.

Do wyboru są: szpital, dom lub inne.

Daty - przyczyna zgonu

W tym polu należy wybrać jedną z dwóch kategorii przyczyn zgonu: nowotwór lub inna. W kolejnych polach 24A do 24C możliwe jest wpisanie przyczyn według klasyfikacji ICD-10.

Daty - wyjściowa przyczyna zgonu

Przyczyna, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń chorobowych prowadzących do zgonu. Do uzupełnienia należy użyć klasyfikacji ICD-10. Wyjściowa przyczyna zgonu jest oficjalnie używana przez GUS w krajowej statystyce zgonów.

Daty - wtórna przyczyna zgonu

Wtórną przyczyną zgonu jest choroba, która rozwinęła się jako skutek wyjściowej przyczyny zgonu.

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10.

Daty - bezpośrednia przyczyna zgonu

Jeśli ta kategoria przyczyny zgonu jest znana, należy wypełnić to pole za pomocą klasyfikacji ICD-10 wybierając ostateczną i bezpośrednią przyczynę, która zakończyła życie pacjenta.

Koniec części pierwszej!

Poprawnie wypełniliśmy pierwszą stronę Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, gratulujemy!

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie pól: PESEL, 7-znakowy Kod TERYT oraz Data rozpoznania.

ZADANIE

Przejdź do drugiej części szkolenia poprzez kliknięcie na zakładkę „Rozpoznanie”.

Komentarz

Najpierw zwróćmy uwagę na bardzo ważne pole, jakim jest Komentarz. Można w nim doprecyzować lub wprowadzić ręcznie wszelkie informacje, jeśli tylko z jakiegoś powodu nie można dokładnie uzupełnić niektórych pól.

Pracownicy rejestru uważnie śledzą informacje wprowadzone w tym polu, dlatego zachęcamy do korzystania z niego w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Rozpocznijmy uzupełnianie tej sekcji określając lokalizację nowotworu za pomocą pełnego, pięcioznakowego kodu klasyfikacji ICD-10 w polu 25. Jeśli nie znamy kodu nowotworu, możemy rozpocząć wpisywanie jego nazwy i wybrać właściwą pozycję z listy rozwijanej poniżej pola.

ZADANIE

Uzupełnij pole 25 za pomocą kodu z treści zadania. Zwróć uwagę na zawężanie listy wyników w trakcie wpisywania kolejnych znaków z klawiatury.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Z listy rozwijanej w polu Status Badania wybieramy dane dotyczące diagnostyki histopatologicznej. Jeśli wybrana zostanie opcja „Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)”, uaktywni się kolejne pole – Kod histopatologiczny (z numerem 27). Należy w nim wpisać kod morfologiczny nowotworu.

Kod histopatologiczny jest potwierdzeniem badania mikroskopowego. Jeżeli chory nie miał badania histopatologicznego, w polu należy wybrać „nie pobrano materiału do badania”. Jeżeli nie otrzymano jeszcze wyniku badania, należy wybrać opcję – „pobrano wycinek – badanie w toku”. Jeżeli wynik badania był ujemny, należy wybrać „wynik negatywny”.

ZADANIE

Wybierz status badania odpowiadający treści zadania.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Lista kodów morfologicznych przydatnych do uzupełnienia pola 27 znajduje się w publikacji „Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób dla Onkologii ICD-O-3” umieszczonej w formacie PDF na portalu KRN.

Podobnie jak w przypadku klasyfikacji ICD-10 typ morfologiczny może zostać wpisany w postaci tekstowej (w języku polskim, angielskim lub łacińskim) i wybrany z listy rozwijanej.

ZADANIE

Na potrzeby samouczka, kod histopatologiczny do zadania zostanie automatycznie wypełniony. Kliknij myszką na jego polu.

Rozpoznanie kliniczne i histopatologiczne

Pole nr 25A nie jest obowiązkowe - jest to miejsce kodowania nowotworów w innej niż ICD-10 klasyfikacji – klasyfikacji dedykowanej onkologii ICD-O-3. W większości przypadków zostaje ono uzupełnione automatycznie, na podstawie algorytmów wewnętrznych. Nie należy go modyfikować.

Dla nowotworów układu chłonnego pole to pozostanie puste – lokalizację chłoniaka najlepiej wpisać w polu Komentarz.

Pole 27A uzupełni się automatycznie lub pozostanie puste – nie należy go wypełniać. Jeśli znane są informacje o stopniu zróżnicowania nowotworu, należy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej w polu obok.

Szczegóły nowotworu

Pole Nowotwór służy do określenia, czy jest on pojedynczy czy mnogi. Mnogi nie jest określeniem nowotworów wieloogniskowych lub odległych, przerzutowych ognisk nowotworu. To drugi (trzeci, kolejny itd.) nowotwór występujący niezależnie od poprzednio zdiagnozowanego, na ogół o innym typie morfologicznym.

Jeśli wykryty zostanie przerzut, należy w polu 25 pozostawić kod nowotworu pierwotnego, a także wybrać odpowiednią opcję w polu 28. Następnie uaktywnią się pola służące doprecyzowaniu – 29 oraz 30.

Pole Strona Ciała należy uzupełnić tylko dla narządów parzystych. Dla organów nieparzystych, należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”.

Kody stadium zaawansowania

Jeśli nowotwór jest w stadium in situ (przedinwazyjnym) należy zaznaczyć pole TIS.

Pole 32 należy wypełnić tylko wtedy, jeśli stadium zaawansowania można zakodować w klasyfikacji TNM. Jeśli nowotworu dotyczy inna klasyfikacja, ukaże się odpowiednie okno. Będzie to:

Dla kodów ICD-10 (Pole 25) z przedziału C18 do C21 – klasyfikacja Astlera-Collera.
Dla kodu C43 – klasyfikacja Clark (czerniaki).
Dla kodów z przedziału C51 – C58 – klasyfikacja FIGO.
Dla kodu C61 – Suma Gleasona (gruczoł krokowy).
Dla kodów z przedziału C81 do C85 oraz C96 – klasyfikacja Ann Arbour (nowotwory hematologiczne).

Kody stadium zaawansowania
ZADANIE

Prosimy o wypełnienie pól klasyfikacji zgodnie z treścią zadania.

Dodatkowe pola klasyfikacji TNM

Jeśli zastosowano klasyfikację TNM, w polu 34 należy wybrać z listy stopień zaawansowania nowotworu.

Jeśli nie jest znane stadium zaawansowania nowotworu w żadnej z wymienionych klasyfikacji, istnieje możliwość określenia go wybierając jedną z kategorii określonych w polu 35.

Stadium zaawansowania określa się jedynie w momencie diagnozy, przed wdrożeniem leczenia.

Inne podstawy rozpoznania

W polu Inne podstawy rozpoznania należy określić, jakie inne badania były podstawą rozpoznania nowotworu. W przypadku wykrycia nowotworu w badaniu skriningowym, należy podać turę badania. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól.

ZADANIE

Prosimy o zaznaczenie odpowiednich pól na podstawie treści zadania.

Leczenie (1/2)

W tym polu możliwy jest wybór pomiędzy dwoma strategiami leczenia – leczeniem skojarzonym i nieskojarzonym. Zależnie od wyboru, pojawią się dodatkowe opcje do doprecyzowania. Również tutaj możliwe jest zaznaczenie kilku pól

Leczenie (2/2)

Jeśli wybrano leczenie nieskojarzone, w polu nr 38 należy zakreślić wszystkie metody leczenia przeciwnowotworowego nieskojarzonego, którym poddano dotychczas pacjenta (operacja wywiadowcza nie jest leczeniem chirurgicznym). Przy każdej metodzie należy wpisać datę rozpoczęcia leczenia. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól. W przypadku raka piersi (C50, D05) w polu nr 39 należy podać, czy leczenie chirurgiczne obejmowało mastektomię czy leczenie oszczędzające (np. kwadrantektomia).

Rodzaj leczenia

W polu nr 40 należy zaznaczyć, jaki rodzaj leczenia wdrożono (intencja leczenia). W tym celu należy skorzystać z listy rozwijanej.

Ostatnie pole

W polu nr 41 należy określić datę wypełnienia karty, a w polu 42 wpisać numer Prawa Wykonywania Zawodu (PWZ) lekarza.

Dziękujemy!

Dziękujemy za udział w szkoleniu. Można je powtórzyć w dowolnej chwili, korzystając z przycisku „Uruchom samouczek”. Zachęcamy do samodzielnego treningu, a także wyświetlenia filmu z lektorem dostępnego na stronie szkolenia.

Życzymy miłego dnia!