Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych (C90)

Zachorowalność

Szpiczak stanowią u mężczyzn około 0,8% zachorowań, u kobiet 1% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na szpiczaka w Polsce w 2010 roku

C90_Rys1_zach

Liczba zachorowań na szpiczaka mnogiego wynosiła w 2010 roku ponad 1200, z czego około 700 u mężczyzn i około 600 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na szpiczaka w Polsce w latach 1990-2010

C90_Tab1_zach

Większość zachorowań na szpiczaka występuje u osób starszych (75% zachorowań występuje po 60 roku życia). Ryzyko zachorowania na nowotwór wzrasta wraz z wiekiem począwszy od szóstej dekady życia osiągając w ósmej  dekadzie życia najwyższą wartość (około 20/105 u mężczyzn i około 15/105 u kobiet) (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na szpiczaka w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C90_Rys2_zach

Zachorowalność na szpiczaka mnogiego  wzrasta od początku lat 90. u obu płci (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na szpiczaka w Polsce w latach 1990-2010

C90_Rys3_zach

Trend zachorowalności na szpiczaka mnogiego wśród osób w średnim wieku (45-64 lat)  charakteryzuje się niewielkim wzrostem (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na szpiczaka w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C90_Rys4_zach

W najstarszej grupie wiekowej (powyżej 65 roku życia) u obu płci obserwuje się wzrost zachorowalności  (rys. 4).

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano szpiczaka mnogiego w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 64,6% u mężczyzn i 66,9% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 62,9%, wśród kobiet 66,0% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na szpiczaka w Polsce

C90_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z szpiczakiem mnogim w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: u mężczyzn z 28,0% do 32,1%, natomiast u kobiet z 28,1% do 33,0% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na szpiczaka w Polsce

C90_Rys6_zach

Umieralność

Szpiczak mnogi stanowi  u mężczyzn około 1% zgonów, u kobiet 1,5% zgonów (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na szpiczaka w Polsce w 2010 roku

C90_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu  szpiczaka mnogiego wynosiła w 2010 roku ponad 1100, z czego około 500 u mężczyzn i ponad  600 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na szpiczaka w Polsce w latach 1990-2010

C90_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu  szpiczaka mnogiego występuje u osób starszych (80% zgonów u mężczyzn i 90% u kobiet po 60 roku życia). Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy od szóstej dekady życia osiągając maksimum w ósmej  dekadzie życia (ponad 25/105 u mężczyzn i około 18/105 u kobiet) (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na szpiczaka w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C90_Rys2_zg

 Umieralność z powodu szpiczaka mnogiego  wzrasta od początku lat 90. u obu płci (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na szpiczaka w Polsce w latach 1990-2010

C90_Rys3_zg

Umieralność z powodu szpiczaka mnogiego wśród osób w średnim wieku (45-64 lat)  utrzymywała się na stałym poziomie u obu płci (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na szpiczaka w Polsce w latach 1990-2010 w wybranych grupach wieku

C90_Rys4_zg

 W najstarszej grupie wiekowej (powyżej 65 roku życia) u obu płci obserwuje się wzrost umieralności  (rys. 4).