Skip to main content

Polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność jako użytkownika serwisu www.onkologia.org.pl. Zależy nam, abyś dokładnie wiedział, jak możesz chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

Korzystając z serwisu www.onkologia.org.pl akceptujesz zasady niniejszej Polityki prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowna Pani/Szanowny Panie. Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby informacja o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych w Krajowym Rejestrze Nowotworów była jawna poniżej przedstawiamy stosowne informacje.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, ePUAP: /COI_KRN/SkrytkaESP.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Adres e-mail iod@pib-nio.pl, nr telefonu: 22 546-28-89 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane w Krajowym Rejestrze Nowotworów dane osobowe służą do monitorowania stanu zdrowia osób, u których podejrzewa się lub wykryto nowotwór złośliwy oraz do oceny zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej. Powyższe cele osiąga się poprzez przeprowadzanie analiz naukowych, statystycznych i medycznych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Krajowym Rejestrze Nowotworów odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2. lit i) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz.U. 2018 poz. 1197);
Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657)
Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439) wraz z corocznym rozporządzeniem w sprawie badań statystyki publicznej.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

W rejestrze przetwarzane są Pani/Pana imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, płeć, obywatelstwo, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, wykształcenie oraz jednostkowe dane medyczne.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Do przekazywania Pani/Pana danych do rejestru zobowiązani są usługodawcy udzielający ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Ze względu na charakter prowadzonych badań, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.

UPRAWNIENIA Z ART. 15-21 RODO

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Regulamin usługi  Webservice KRN

Usługa WebService KRN jest uniwersalnym, bezpiecznym kanałem do wymiany informacji pomiędzy KRN a podmiotami zewnętrznymi (użytkownikami usługi). Usługa umożliwia przesyłanie do e-KRN ustrukturyzowanych informacji w postaci pliku o ściśle zdefiniowanych formacie i nazwie oraz odebranie informacji zwrotnej dotyczącej przesłanych danych.

Jest to wystandaryzowana usługa sieciowa (Web Service) w architekturze SOA, umożliwiająca podmiotom zarówno integrację z własnymi systemami informatycznymi jak i korzystanie z dowolnego klienta umożliwiającego komunikację zgodną ze standardem WSDL. W załączeniu przekazujemy dokument zawierający zasady korzystania z usługi sieciowej Webservice_e-KRN. Zasady te obowiązują wszystkie podmioty które uzyskały dostęp do usługi.

O wszelkich zmianach oraz modyfikacjach powyższych zasad Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy będzie informował w formie komunikatu wysyłanego na adres mailowy „do kontaktów” podany we wniosku o dostęp do usługi.

Wszelkie zapytania związane z webservice e-KRN należy kierować na adres krn.instytut@pib-nio.pl


Wszelkie dane, jakie gromadzimy, pochodzą z następujących źródeł i są przetwarzane w poniższym celu i zakresie:

Informacje uzyskiwane przez nas podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą się znaleźć:

  • Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies,
  • Adres IP – każdy komputer podłączony do sieci Internet ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
  • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

Używamy plików cookies, aby:

  • Ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny - pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • Tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny.

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika. Jednak możesz samodzielnie zarządzać tymi plikami, w tym zablokować je. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania plików cookies, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Zbierane dane służą do zapewnienia świadczenia usług oferowanych w serwisie oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu.

Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę Twoich danych. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby realizować cele opisane w niniejszej Polityce prywatności i wyłącznie w zakresie, jaki jest konieczny do tej realizacji.

Jeśli zmienią się zasady niniejszej Polityki prywatności obowiązującej w serwisie, niezwłocznie zamieścimy odpowiednie modyfikacje na tej podstronie

Scroll to top