Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Deklaracja dostępności portalu e-KRN+

Krajowy Rejestr Nowotworów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.onkologia.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.onkologia.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.11.2022

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.11.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Pliki PDF, DOC – ograniczamy korzystanie z takich plików i osadzamy teksty bezpośrednio w serwisie.

Trudne do odczytu przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Część z opublikowanych grafik nie posiada opisu alternatywnego, ale mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji usług publicznych

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnością:

Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

Kontrast tekstu do tła i zmiana rozmiaru czcionek w portalu – dzięki tym funkcjom materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Oświadczenie sporządzono dnia 1.10.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/dostepnosc-wcag

Dostępność strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba korzystająca z naszego serwisu internetowego, miała dogodny dostęp do zamieszczonych w nim informacji i materiałów multimedialnych.

Osoby niewidome i słabowidzące

Wiele spośród stron serwisu posiada strukturę nagłówkową, która umożliwia szybkie przejrzenie strony bez konieczności czytania jej całej treści.

Zadbaliśmy o wysoki kontrast treści oraz o to, aby nawet przy dużym powiększeniu widoku wszystkie funkcje i informacje były nadal dostępne.

Osoby, które nie korzystają z myszki

Większość informacji i funkcjonalności serwisu jest dostępnych za pomocą samej klawiatury.

Wszyscy użytkownicy

Pamiętamy, że z dostępności korzystają tak naprawdę wszyscy. Dlatego dbamy również o czytelność – staramy się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wyróżnienia i możliwie krótkie akapity.

Dostępność architektoniczna

Krajowy Rejestr Nowotworów, ul. Wawelska 15B (budynek C), 02-034 Warszawa

1. Krajowy Rejestr Nowotworu mieści się w nienumerowanym budynku C za budynkiem Wawelska 15B. 

2. Budynek posiada bariery architektoniczne.

3. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Marii Skłodowskiej-Curie przez budynek Wawelska 15B, drugie przez szklany łącznik od parkingu między budynkiem B i C. 

4. Oba wejścia niedostępne są z poziomu gruntu, trzeba pokonać kilka schodów.

5. Budynek nie posiada podjazdu, rampy ani innego ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością.

6. Budynek nie posiada oznaczeń alfabetem Braille'a.

7. W budynku nie ma zamieszczonych informacji na temat rozkładu pomieszczeń ani w formie wizualnej ani dotykowej czy głosowej.

8. Krajowy Rejestr znajduje się na 1 piętrze budynku C. Na piętro prowadzą schody. Przejścia zabezpieczone są zamkiem na kartę magnetyczną.

9. Do Krajowego Rejestru Nowotworów prowadzą schody i nie ma podjazdu ani windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

10. Budynek C nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dane kontaktowe w sprawie strony internetowej

W przypadku problemu z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:
Administrator KRN: 22 570 94 31, e-mail: admininstratorKRN@pib-nio.pl

Na podane adresy e-mail można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony