Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

słownik pojęć
definicje - słownik pojęć

Informacje o danych i słownik pojęć

Przypadki zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce są gromadzone na podstawie kart zgłoszenia nowotworów złośliwych (druk MZ/N-1a) na mocy Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz. U. 2018 poz. 1197).

Ocena umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce została opracowana na podstawie danych pochodzących z aktów zgonów gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Prezentowane dane są gromadzone zgodnie z 10 Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Definicje i metody

Współczynnik surowy – liczba zdarzeń (zachorowań lub zgonów) przeliczona na 100 tys. osób w badanej populacji

Cząstkowy współczynnik zachorowalności (umieralności) – liczba zdarzeń (zachorowań lub zgonów) w określonej grupie wieku wyrażona na 100 tys. przedstawicieli populacji w danej grupie wieku.

Standaryzowany wg wieku współczynnik zachorowalności (umieralności) – określa, ile zachorowań (zgonów) wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard.  Prezentowane dane odnoszą się do dwóch populacji standardowych: standardowej populacji świata (ASW – Age Standardized World) i  standardowej populacji Europy (ASE – European Standard Population 2013

Ryzyko zachorowania (zgonu) – przybliżone prawdopodobieństwo zachorowania (zgonu) na daną chorobę w określonym przedziale wieku, jeżeli nie zachoruje się na inną chorobę (odpowiednio: jeżeli nie nastąpi zgon z innych przyczyn) Więcej informacji ».

Prognozy zachorowań (zgonów)
Bazą do sporządzenia projekcji zachorowań i zgonów były dane dotyczące zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce oraz prognoza populacji Polski. Prognoza została oparta na danych z lat 1999-2019, horyzont prognozy wyniósł 5 lat. Prognozę liczby zachorowań i zgonów oraz współczynników na rok 2024 oparto na metodzie zaproponowanej przez Dyba. Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu „Stata makros for short-term prediction”. Do prognozy zachorowań/zgonów dla umiejscowień o malejącym trendzie i niewielkiej liczbie przypadków wykorzystano model PREDAMAAP, a do pozostałych PREDAAAP.

 

Akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Nowotworów:

 

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony