Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowy sposób integracji systemów HIS z bazą Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN)

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)”. Jednym z celów projektu było wdrożenie nowoczesnych metod wymiany danych między systemem KRN a systemami dziedzinowymi jednostek medycznych HIS (ang. Hospital Information System) bez udziału lekarzy, którzy  zgodnie z obowiązująca w Polsce legislacją mają obowiązek zgłaszania przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe do KRN.

Na nowej platformie Krajowego Rejestru Nowotworów - ZPRO (Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych), oprócz rejestru KRN utworzono pierwszy rejestr narządowy - Polski Rejestr Onko-Hematologiczny PROH. W nowym systemie e-KRN+ zmianie ulegnie więc zarówno sposób integracji z systemami zewnętrznymi, ale również zakres gromadzonych danych.

Pozostawiamy dotychczasowy sposób raportowania przypadków nowotworów przez bezpośrednie wypełnienie formularza zgłoszenia nowotworu w aplikacji KRN (link do logowania: https://app.ekrn.pl/zaloguj). Każdy lekarz mający konto w systemie KRN będzie mógł dokonać zgłoszenia w tradycyjny sposób. W przypadku lekarzy, którzy pracują w jednostkach medycznych zintegrowanych z bazą KRN na nowych zasadach nie będzie konieczności zgłaszania danych dla pacjentów w nich leczonych, system szpitalny zrobi to za lekarzy.

Integracja jednostek medycznych, które przeniosły formularze zgłoszenia nowotworu do systemów szpitalnych i dotychczas przekazywały dane przez szynę danych (ESB) będzie wymagała znaczącej korekty głównie z powodu zmiany zakresu gromadzonych przez rejestru KRN i PROH zakresu danych. Jednostki te powinny rozważyć wdrożenie nowego sposobu integracji, który nie wymaga znaczących zmian w formularzu zgłoszenia KRN oraz konieczności stworzenia dodatkowego formularza zgłoszenia dla rejestru PROH.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem integracyjnym i przysłanie wypełnionych wniosków: Pobierz

 

Poniżej znajdują się informacje techniczne dotyczące opisanych powyżej zmian wraz z linkami pozwalającymi na pobranie specyfikacji technicznej interfejsu integracyjnego wdrożonego w projekcie e-KRN+.

Integracja systemów Świadczeniodawców z systemem e-KRN+ musi być zaimplementowana w oparciu o modele integracji przygotowane w ramach projektu:

Model pierwszy – Integracja z wykorzystaniem Uniwersalnego Interfejsu HIS-ZPRO (Moduł „S”)

Uniwersalny Interfejs HIS-ZPRO (Moduł „S”) to gotowy komponent, który jest dostarczany przez KRN Świadczeniodawcom, którzy zdecydują się na ten model integracji. Moduł „S” jest uruchamiany i funkcjonuje w środowisku IT Świadczeniodawcy, jest niezależny od systemu HIS eksploatowanego przez Świadczeniodawcę.

Funkcjonalność Modułu „S”:

 • Pobieranie danych bezpośrednio z bazy danych systemu HIS do wewnętrznego repozytorium Modułu „S” (baza danych systemu HIS musi udostępniać wymagane dane w postaci widoków lub specjalnie zasilanych tabel).
 • Walidacja danych
 • Przetworzenie danych do formatu zgodnego z API systemu e-KRN+
 • Podpisywanie danych przekazywanych do e-KRN+ zgodnie ze standardem WSS przy wykorzystaniu certyfikatu wystawionego przez Centrum Autoryzacji systemu P1
 • Przygotowanie i wysłanie komunikatu SOAP, który zostanie przekazany do usługi integracyjnej ZPRO w systemie e-KRN+
 • Konfiguracja i zarządzanie  z poziomu GUI:
  • Konfiguracja modułu
   • połączenie do bazy danych systemu HIS
   • Instalacja klucza prywatnego wykorzystywanego przez WSS
   • Instalacja WSDL wykorzystywanego do budowany komunikatów przekazywanych do systemu e-KRN+
  • Zarządzanie użytkownikami – dodawanie i usuwanie
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
  • Tworzenie harmonogramów pobierania danych z systemu HIS do repozytorium Modułu „S”
  • Tworzenie harmonogramów przekazywania danych z repozytorium Modułu „S” do systemu e-KRN+
  • „Ręczne” inicjowanie przekazywania danych do systemu e-KRN+
  • Instalacja zmodyfikowanych poleceń SQL wykorzystywanych do pobierania danych z bazy danych systemu HIS (predefiniowane polecenia są dostarczane wraz z Modułem „S”)
  • Monitorowanie stanu operacji realizowanych przez Moduł
   • Dostępność dziennika logów z operacji realizowanych przez Moduł „S

Wykorzystanie Modułu „S” niesie za sobą szereg korzyści w trakcie implementacji integracji z systemem e-KRN+ oraz zarządzania w czasie eksploatacji Modułu „S”.

Główne korzyści:

 • Zespół realizujący integrację nie musi znać szczegółów m.in. w zakresie:
  • budowy komunikatu SOAP przekazywanego do systemu e-KRN+
  • podpisywania komunikatu z zgodnie z WSS  
 • Zespół administratorów Modułu „S” dysponuje GUI za pośrednictwem którego realizuje większość czynności administracyjnych

Szczegółowe informacje są dostępne w dokumentacji instalacji i dokumentacji Użytkownika Modułu „S”. Link do dokumentacji: Pobierz 

Model drugi – Integracja w oparciu o usługę sieciową

W modelu przyjęto założenie, że usługa przekazywania danych z systemu Świadczeniodawcy do systemu e-KRN+ będzie zaimplementowana w pełnym zakresie w systemie Świadczeniodawcy. W tym przypadku Zespół przygotowujący komponent będzie musiał stworzyć poprawny komunikat (SOAP), podpisać go przy wykorzystaniu certyfikatu WSS wystawionego przez Centrum Autoryzacji systemu P1  i przesłać go bezpośrednio na adres usługi integracyjnej udostępnionej przez system e-KRN+

Szczegółowe informacje dla integracji w oparciu o usługę sieciową. Pobierz 

 

Wszelkie pytania dotyczące integracji prosimy kierować na adres e-mail: KRN@pib-nio.pl

Aktualności

Pięcioletnie przeżycia polskich pacjentów wynoszą 70 proc., to około 10 punktów procentowych mniej niż w innych krajach UE

Przeżywalność pięcioletnia polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) wynosi obecnie 70 proc. – 10 proc. mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Tegoroczny Biuletyn już dostępny!

Przedstawiamy Państwu tegoroczny Biuletyn z danymi o zachorowaniach i zgonach na nowotwory w 2021 roku. Zachęcamy do lektury!

Rak dróg żółciowych w Polsce - obraz epidemiologiczny wraz z analizą postępowania terapeutycznego w latach 2016-2020 - raport

Zapraszamy do lektury naszego najnowszego raportu poświęconego rakowi dróg żółciowych. W publikacji znajdziecie między innymi informacje dotyczące etiologii, czynników ryzyka, prewencji, objawów i diagnostyki, możliwości leczenia oraz epidemiologii.

Początek strony