Przejdź do treści

Szukaj w zintegrowanej platformie informacyjnej KRN:

Nowotwory u dzieci - białaczki i chłoniaki
Leczenie

Leczenie

Białaczki

Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej jest uzależnione od  czynników rokowniczych stwierdzanych w trakcie dignozowania choroby. Na podstawie ich obecności lub braku dziecko z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej kwalifikuje się do jednej z 3 grup rokowniczych:

  •  grupa standardowego ryzyka – nie stwierdza się żadnych czynników niekorzystnych rokowniczo,
  •  grupa pośredniego ryzyka – nie stwierdza się zasadniczych czynników niekorzystnych rokowniczo, ale przy rozpoznaniu wiek dziecka był powyżej 6. roku życia i/lub liczba leukocytów wynosiła co najmniej 20 000/μl lub więcej,
  •  grupa wysokiego ryzyka – występuje co najmniej 1 z aktualnych czynników niekorzystnego rokowania.

Wszystkie nowoczesne protokoły lecznicze wielolekowej chemioterapii białaczek u dzieci zawierają 4 fazy:

  •  indukcji remisji – celem leczenia w tej fazie jest szybka redukcja masy komórek białaczkowych. Zła odpowiedź na początkowe 7-dniowe leczenie świadczy o pierwotnej lekooporności;
  •  konsolidacji – wczesna konsolidacja bezpośrednio po uzyskaniu remisji służy redukcji przetrwałej masy komórek białaczkowych, w tym w ośrodkowym układzie nerwowym;
  •  reindukcji lub późnej intensyfikacji – wprowadzenie późnej intensyfikacji (reindukcji) spowodowało znaczną poprawę wyników leczenia. Zazwyczaj ta faza zawiera leki podobne do stosowanych w pierwszym etapie leczenia;
  •  leczenia podtrzymującego remisję.

Ważnym elementem terapii jest postępowanie zapobiegające rozwojowi białaczki OUN. Podstawę leczenia stanowi wielolekowa chemioterapia. Leki podawane są w różnych kombinacjach i w różnej kolejności w zależności od programu leczenia.

Ostra białaczka limfoblastyczna jest to nowotwór wymagający długotrwałej kontynuacji leczenia. Cała terapia trwa ok. 24 miesięcy, z czego leczenie intensywne ok. 6 miesięcy, a pozostały czas obejmuje leczenie podtrzymujące.

U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka należy rozważyć możliwość przeprowadzenia allogenicznego przeszczepienia szpiku od dawcy spokrewnionego. Leczenie ostrej białaczki szpikowej u dzieci wymaga również zastosowania wielolekowej chemioterapii.pii.

Chłoniaków

Leczenie chłoniaków u dzieci obejmuje 3 składowe:

  •  opanowanie stanów zagrażających życiu,
  •  chemioterapię,
  •  leczenie chirurgiczne,

oraz w przypadku zajęcia OUN – napromienianie OUN.

U dzieci i u młodzieży z chłoniakiem Hodgkina stosuje się leczenie oparte na chemioterapii, często w połączeniu z radioterapią jako leczeniem uzupełniającym.

Wybór leczenia musi być dostosowany do podtypu chłoniaka,  stopnia zaawansowania klinicznego oraz grupy ryzyka. Tutaj również podstawę leczenia stanowią różne schematy chemiotera

Kliknij aby otrzymać wersję do wydruku i PDF

Aktualności

Nawet 30% nowotworów może być dietozależnych

Mgr Marta Miklewska (członkini naszego zespołu) wzięła udział w Konferencji Wojewódzkiej "Kontroluję nie ryzykuję" , gdzie opowiedziała o żywieniu w profilaktyce przeciwnowotworowej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym to wystąpienie.

Czy Krajowy Rejestr Nowotworów powinien być traktowany jako dobro narodowe?

Wywiad z dr hab. n. med. Joanną A. Didkowską w "Menadżer Zdrowia"

Konferencja prasowa
Konferencja prasowa „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”

W związku z odbywającym się 4 lutego Światowym Dniem Walki z Rakiem zorganizowaliśmy konferencję prasową pod hasłem „Nowotwory – Pandemia i co dalej?”.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem podsumowującym wydarzenie.

Początek strony